Utdypende informasjon om kjøpet av Fryseriet AS

Norway Pelagic ASA har i dag sendt ut en utvidet børsmelding, med nærmere informasjon om kjøpet av Fryseriet AS.

Les også:Norway Pelagic kjøper Fryseriet 30.06.2009

Innholdet i dagens børsmelding kan leses her:

Jamfør børsmelding av 30. juni 2009. Norway Pelagic ASA ("Norway Pelagic") inngikk den 29. juni 2009 en aksjekjøpsavtale ("Avtalen") med Ytterstad Fiskeriselskap AS om overtakelse av Fryseriet AS. I overensstemmelse med Oslo Børs løpende forpliktelser offentliggjøres herved en utvidet børsmelding.

Overtakelsen skal gjennomføres ved at Norway Pelagic, eller et datterselskap, på gjennomføringstidspunktet overtar 100 prosent aksjene i Fryseriet AS, som i dag eies av Ytterstad Fiskeriselskap AS og dets heleide datterselskap Rødholmen AS. Enkelte eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Ytterstad Export AS, et heleid datterselskap av Ytterstad Fiskeriselskap AS, skal overføres til Fryseriet AS før gjennomføringen av Avtalen. Som vederlag for aksjene skal Ytterstad Fiskeriselskap AS motta aksjer i Norway Pelagic ved at det på gjennomføringstidspunktet utestedes 1 124 117 nye aksjer i Norway Pelagic (7,2 prosent av totalt antall aksjer) gjennom en rettet emisjon. Norway Pelagic har rett til å gjøre opp en del av vederlaget med egne aksjer. Det skal i tillegg overføres et kontantvederlag på NOK 20 millioner. Ytterstad Fiskeriselskap AS eier fra før ca 2,3 prosent av aksjene i Norway Pelagic.

Gjennomføring av overtakelsen er underlagt vanlige betingelser, herunder blant annet at en due diligence gjennomgang skal ha blitt gjennomført med et tilfredsstillende resultat, at det i perioden fra 31. desember 2008 og frem til oppgjørsdagen ikke har inntrådt en vesentlig negativ endring og at enhver myndighets- eller offentlig godkjennelse og/eller klarering som er nødvendig for gjennomføringen av Avtalen, herunder fra relevante konkurransemyndigheter, må foreligge uten noen negative betingelser eller virkninger for Norway Pelagic. Gjennomføring forventes å skje ca. 31. august 2009.

Overtakelsen vil etter Norway Pelagics mening blant annet bidra til:

  • å videreutvikle og styrke den nordnorske delen av norsk pelagisk konsumindustri og styrke Norway Pelagic sitt nærvær i Nord-Norge,
  • å realisere synergier gjennom utnyttelse av Norway Pelagic sin markedskraft, og Ytterstad konsernets posisjon i nordnorsk pelagisk industri samt kompetanse og markedskunnskap innenfor lodde og skinnfrie filet produkter,
  • å oppnå økt konkurransekraft og øke produktiviteten, - å bidra til å tilpasse kapasitetene gjennom hele verdikjeden fra fiskeri, gjennom produksjon til marked,
  • å bidra til å sikre en langsiktig positiv utvikling av den totale verdikjeden,
  • et bredere engasjement og deltakelse nedstrøms i verdikjeden.

Fryseriet AS er et pelagisk anlegg lokalisert i Lødingen i Nordland, med umiddelbar nærhet til fangstområdene for lodde og sild. Anlegget har nylig gjennomgått en betydelig oppgradering og modernisering, som gjør anlegget til et av landets største og mest effektive. Årlig produksjonskapasitet er på ca 60 000 tonn, med en mottakskapasitet på 700 tonn pr døgn, og en kapasitet på 150 tonn ferdigvare filet pr døgn. Fryselagerkapasiteten er på 6 500 tonn. Styret i Fryseriet AS består av Svein Haukebøe (styreleder), Magnus Ytterstad, Odd Helge Skog og Kirsten Ytterstad. Konstituert daglig leder er Svein Haukebøe. Bedriften hadde i 2008 ca. 30 årsverk.

Fryseriet AS hadde i 2008 et råstoffinnkjøp på 53 600 tonn fisk, vesentlig norsk vårgytende sild. Til sammenligning hadde Norway Pelagic i 2008 et innkjøp på 392 000 tonn.

Nøkkeltall for Fryseriet AS i 2008:
Omsetning: 217,9 mill kr
Driftsresultat: 9,7 mill kr
Resultat før skatt: 7,0 mill kr
Egenkapital: 29,3 mill kr
Totalkapital: 142,1 mill kr

Nøkkeltall for Fryseriet AS i 2007:
Omsetning: 153,1 mill kr
Driftsresultat: 0,8 mill kr
Resultat før skatt: -0,5 mill kr
Egenkapital: 32,5 mill kr
Totalkapital: 117,0 mill kr

Nøkkeltall for Fryseriet AS i 2006:
Omsetning: 143,5 mill kr
Driftsresultat: 1,2 mill kr
Resultat før skatt: -0,4 mill kr
Egenkapital: 30,5 mill kr
Totalkapital: 89,2 mill kr


Ytterstad Export AS
har i hovedsak vært Fryseriet AS sitt salgsselskap. Markedsmessig har selskapet en god markedsandel i det europeiske markedet på sildefilet/biter i vakuum, samt også betydelig andel av rundfrosset sild til det østeuropeiske markedet. Avtalen innebærer at Norway Pelagic overtar ansatte, markedskunnskap, knowhow, kundelister, samt varelager og kundefordringer tilknyttet selskapet. Selskapet utgjør verdimessig en mindre del av transaksjonen og har for tiden 2 ansatte.

Fryseriet AS benytter eiendom med fabrikkanlegg, fryselager og utskipningskai som er overført til Lødingen Fryseri AS. Det er blitt inngått en leieavtale mellom Norway Pelagic og Lødingen Fryseri AS vedrørende disse fasilitetene med 15 års varighet og for øvrig på alminnelige vilkår og betingelser, herunder med opsjon for forlengelse.

En overtakelse av Fryseriet AS vil medføre at Norway Pelagic øker sin normalkapasitet i Nord-Norge fra 110 000 tonn til 170 000 tonn, til sammen om lag 35 prosent av samlet kapasitet i nordnorsk pelagisk konsumindustri.

Det er Selskapets oppfatning at dette oppkjøpet vil kunne representere en viktig tilleggsverdi for Norway Pelagic, og vil sammen med en langt sterkere posisjon i Nord-Norge gi muligheter til å realisere betydelige synergier.

Det vil i løpet av juli 2009 bli sendt ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norway Pelagic for å få behandlet de nødvendige selskapsbeslutningene under Avtalen. Den ekstraordinære generalforsamlingen er planlagt holdt i slutten av august 2009.