Fiskebåt ønsker mer ressursforskning

Fiskebåtredernes Forbund vil ha en kraftig opptrapping av ressursforskningen, og ber regjeringen om å utarbeide en langsiktig strategi for økt satsing på ressursforskning.

Satsingen bør komme til uttrykk i statsbudsjettet for 2010, mener Fiskebåtredernes Forbund.

– Hovedutfordringen er manglende ressurser, for stor spredning i innsatsen og for lite fokus på bestander som har utfordringer i markedet, er blant synspunktene Fiskebåt fremmer i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet. Dette fremgår av en melding på Fiskebåtredernes Forbund sin hjemmeside.

Kunnskapshull

"Fiskebåtredernes Forbund har de siste par årene fått følge arbeidet i ICES med å utarbeide kvoterådene på nært hold. Det har vært en tillitsvekkende opplevelse, men samtidig en påminnelse om at kvaliteten på mye av ressursforskningen i våre farvann kanskje ikke er så god som vi skulle ønske. Store sprik i datagrunnlaget (mellom forsknings- og fangstrelaterte data) førte blant annet til at flere av forskerne som var representert i ACOM satte spørsmålstegn ved kvaliteten på bestandsberegningene. Dette gjaldt for nordøst arktisk sei, nordøst arktisk hyse og snabeluer. Det er samtidig frustrerende å være vitne til at forskerne ikke greier å si noe kvalitativt om blåkveite, etter snart to tiår med utvidet forskningsaktivitet. Det er også store kunnskapshull når det gjelder kysttorsk, noe som medfører store utfordringer for norsk torsk i markedet, ikke minst i arbeidet med miljømerking. Også forskningen på bunnfiskarter som lange og brosme ligger ned for telling, samtidig som norske eksportører møter store utfordringer i markedene fordi lange er rødlistet.

Bærekraftig viktig for markedsadgang

Fiskebåtredernes Forbund mener markedsadgang med utgangspunkt i bærekraftig forvaltning allerede er blitt viktigere for norsk villfisknæring enn markedsadgang med utgangspunkt i toll og andre handelsbarrierer. I denne situasjonen vil det påligge fiskeriforvaltningen og næringen et betydelig økt ansvar også i forhold til kommunikasjon til markedet/omgivelsene om bestandenes tilstand. Forbundet mener på denne bakgrunn at det trengs et krafttak for å styrke norsk ressursforskning, og mener at Regjeringen må utarbeide en langsiktig strategi med en gradvis opptrapping av bevilgningene til ressursforskningen, skriver Fiskebåtredernes Forbund.

– Bruken av ressurser må diskuteres

Fiskebåtredernes Forbund mener samtidig at det er nødvendig å diskutere bruken av de bevilgningene som ressursforskningen allerede rår over. I lys av de markedsmessige utfordringer næringen har opplevd det siste året, mener forbundet at det er nødvendig å kanalisere mer av innsatsen til bestander som har problemer i markedet, og til bestander som er økonomisk viktige for næringen. Vi må forsøke å unngå å komme i en situasjon der manglende kunnskap om bestandene fører til at de får problemer i markedene.

Fiskeridirektoratet arbeider nå med å utvikle en oversiktstabell som skal være et redskap for å avklare hvordan vi skal prioritere i den videre utviklingen av norsk ressursforvaltning.

Fiskebåtredernes Forbund er positiv til det arbeidet som Fiskeridirektoratet har satt i gang på dette området, og vil aktivt delta i denne prosessen. Forbundet er samtidig urolig over signalene om at det kan være nødvendig å benytte mer av ressursene til Havforskningsinstituttet på bestander som har liten eller ingen betydning for norsk fiskerinæring. Fiskebåtredernes Forbund mener at det den nye Havressursloven ikke nødvendigvis pålegger forvaltningen å gjøre mye nytt. Det er langt på vei opp til forvaltningen selv å definere hva en ønsker å legge i forvaltningsprinsippet, og det vil være en overdrivelse å hevde at Stortinget nå har lagt klare føringer på dette området. Det kan i den forbindelse nevnes at det de siste årene er gjort utallige vedtak om at norsk ressursforvaltning skal være økosystembasert, uten at dette har medført store endringer i prioriteringen så langt.

Fundamental utfordring

Fiskebåtredernes Forbund mener som en oppsummering at den fundamentale utfordringen til norsk ressursforskning i dag er manglende ressurser, for stor spredning i forskningsinnsatsen, og for lite fokus på bestander som møter utfordringer i markedet som følge av dårlig eller uklar bestandssituasjon. Det er også nødvendig å øke innsatsen mot bestander hvor ulike datakilder viser sprikende utvikling. Inkluderingen av marine arter på Rødlisten var dessuten uheldig, og må reverseres snarest.

Fiskebåtredernes Forbund vil derfor utfordre Regjeringen til å utarbeide en langsiktig strategi for økt satsing på ressursforskningen de nærmeste årene i tilknytning til fremleggelsen av statsbudsjettet for 2010. Forbundet mener det er både positivt og nødvendig at fiskeflåten i enda sterkere grad blir involvert i arbeidet med å gjøre norsk ressursforskning verdensledende".