Forskrifter til hamne- og farvasslov på høyring

Forskriftene og forskriftsendringane som departementet foreslår skal tre i kraft samtidig med den nye hamne- og farvatnslova, vert no sende på høyring.

Den nye hamne- og farvasslova vart vedteken i Stortinget i april i år. Fiskeri- og kystdepartementet legg opp til at den nye lova trer i kraft 1. januar 2010.

Den nye lova legg til rette for god framkommelegheit, trygg ferdsel og forsvarleg bruk og forvaltning av farvatnet. Samtidig legg lova også til rette for effektiv og sikker hamneverksemd, og det vil igjen styrkje konkurranseevna til sjøtransporten, skriv Fiskeri- og kystdepartementet i ei melding.

Departementet ber om merknader til høyringsnotatet og utkasta til forskrifter og forskriftsendringar innan 1. oktober 2009.

Meir informasjon om høyringa er å finne på Fiskeri- og kystdepartementet sine nettsider: