Reduserer NOx utslippene i indre Oslofjord

Gasnor og Tide Sjø AS har inngått avtale om naturgassleveranser til de tre nye passasjerfergene i Oslofjorden, som trafikkerer strekningen Aker Brygge - Nesoddtangen.

Nye Nesoddenbåter reduserer miljøbelastningene i indre Oslofjord.

Miljøgevinst

De tre nye fergene med gassdrift, erstatter tre eldre ferger som tidligere også har vært brukt som bilferger i riksveinettet. Innsettingen av de nye fergene representerer store miljøgevinster i det indre bassenget av Oslofjorden, skriver Gasnor i en pressemelding.

I tillegg til Tidekongen som har ankommet Oslofjorden, skal Tidedronningen og Tideprinsen trafikkere i Norges største fergesamband – målt i antall passasjerer, med 2,7 millioner passasjerer årlig.

Sammenlikner enn disse gassfergene med konvensjonelle dieseldrevne ferjer, er NOx-utslippene redusert med om lag 85 prosent. I tillegg vil fergene redusere utslippet av partikler og sot med tilnærmet 100 prosent.

Nærskipsfarten står for en betydelig del av det samlede NOx-utslippet, og en overgang til et mer miljøvennlig og renere drivstoff vil bli et viktig bidrag for å oppnå målene som er fastsatt i Göteborg-protokollen.

Strekningen er lyst ut på anbudskonkurranse av Ruter AS som også har ansvaret for innkjøp av andre kollektivtransporttjenester i Stor Oslo. Det var svært viktig for Tide Sjø å få anledning til å tilby miljøvennlige, gassdrevne passasjerferjer. Vi har stått på i nesten 20 år og bidratt aktivt i utviklingen for å kunne benytte naturgass som drivstoff. Nå er vi endelig i gang sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Tide Sjø Olaug R. Sjursø.

Designet av Multi Maritime

Fergene er designet av Multi Maritime AS i Førde, og er bygget på verftet til STX France, i Lorient. Fergene er de første gassdrevne passasjerfergene i Norge. På Vestlandet er flere gassdrevne bilferger i drift.

Kontrakten på leveranser av naturgass som varer i inntil 15 år, har en samlet verdi på om lag 25 millioner kroner.

Gasnor

– Gasnor er pioner på å framstille og levere naturgass til skip, og leverer i dag flytende naturgass til 11 fartøy, og har inngått kontrakt på leveranse til ytterligere 9 fartøy.

– Vi opplever stor interesse også fra utenlandske selskaper for denne nye teknologien. Gasnor jobber nå med etablering av flere større bunkringsterminaler i Nord-Europa, skriver Gasnor i meldingen.

Byggingen av de tre nye fergene til Tide Sjø er et godt eksempel på at gassteknologien også er mulig å benytte på passasjerferger. Tide Sjø sine tre ferger baner vei, og legger et utmerket grunnlag for andre kommunale og fylkeskommunale kjøpere av kollektivtransporttjenester til å sette krav om bruk av rent drivstoff til fremdrift, sier Eilef Stange.

Fakta
  • Nitrogenoksid (NOx) bidrar til forsuring av jord og vannskader på materialer, samt danning av bakkenær ozon. Øker risikoen for luftveisykdommer (særlig NO2).
  • I Gøteborg-protokollen har Norge forpliktet seg til å redusere utslippene av NOx med 38 500 tonn innen 2010, eller om lag 20 prosent fra 2006.
  • Ved overgang fra diesel til naturgass som drivstoff fjernes som nemt praktisk talt alle utslipp av partikler (røyk/sot). Dessuten fjernes alle utslipp av svovel.