Ti prosent til forskning på tema Hav

Av Forskningsrådets totalbudsjett på 6,5 milliarder kroner i 2009, ble ca 0,6 milliarder brukt til forskning innenfor temaområdet Hav, det vil si marin og maritim forskning.

Forskningsrådet har nå lagt frem sin årsrapport for 2009. Hav som prioritert forskningspolitisk tema, er begrunnet med behovet for forskning som kan bidra til å forstå, utnytte og forvalte havets ressurser bedre. Havet omfattes av bred internasjonal interesse, og kunnskapsbehovet er økt de senere årene som konsekvens av både klimaendringer og økt aktivitet i Nordområdene. Mer kunnskap trengs for å drive bærekraftig forvaltning av havmiljøet og fiskeressursene i våre nære havområder.

I 2009 ble det publisert mer enn 600 fagfellevurderte vitenskapelige artikler fra Forskningsrådets havrelaterte forskning, melder Norges Forskningsråd.

Mest maritimt

Forskningsrådets innsats innenfor temaet Hav er styrket i perioden 2006-2009, med en vekst på fem prosent det siste året. Det er særlig den maritime forskningen som har økt, mens det har vært mer beskjeden vekst i den marine aktiviteten. Omtrent halvparten av forskningen er innenfor fagområdet er teknologi, men matematikk og naturfag og landbruks- og fiskerifag også er sentrale fagområder.

Forskningsrådets målrettede innsats på Hav var på 319 millioner kroner i 2009. I tillegg kommer havbruksforskning, klimaforskning og polarforskning, som er målrettet mot andre temaer, men teller med i totalinnsatsen på temaet Hav. En vesentlig del av forskningsinnsatsen innenfor havbruk er relevant også for tradisjonell havforskning, og innenfor klimarelatert forskning og polarforskning har en stor del av innsatsen i 2009 vært rettet mot havet og det marine økosystem.

Sterke miljøer

Mer enn halvparten av forskningen foregår i instituttsektoren, med Marintek og SINTEF Fiskeri og havbruk som viktige aktører. Universitetet i Bergen og NTNU er de største aktørene innenfor UoH-sektoren. To Sentre for fremragende forskning er internasjonalt ledende innenfor henholdsvis marin teknologi og marin klimaforskning.

Forskning i næringslivet utgjør om lag en tredel av Forskningsrådets innsats innenfor Hav og skjer i hovedsak i maritim sektor. Tre av SFI’ene som ble startet i 2007, er relevante på dette feltet.

Internasjonal betydning

Internasjonalt samarbeid innenfor temaområdet Hav har fått økende betydning i løpet av de siste årene. Forskningsrådet har i 2008 og 2009 deltatt i fire nettverkssamarbeid med forskningsfinansierende institusjoner i EU-land. Det norske initiativet til programsamarbeid i EU-systemet, det såkalte JPI-initiativet ”Healthy and Productive Seas and Oceans”, vil bidra til å styrke det internasjonale samarbeid innenfor Hav ytterligere, opplyser Forskningsrådet.