Ønsker omdisponering av garantirammer

Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag søker nå Fiskeri- og Kystdepartementet om å få omdisponere de statlige garantirammene fra garantirammer til risikolån.

Det har i løpet av siste halvår kommet på plass betydelige tiltak med sikte på å bedre den stramme kredittsituasjonen som har oppstått i fiskerinæringen. Blant annet ble det i februar etablert en egen garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk mellom Innovasjon Norge og fiskesalgslagene.

Norges Sildesalgslag ble tildelt en garantiramme på kr 250 mill (med 75 prosent risikoandel på staten) til fordeling på de enkelte kjøperbedriftene, skriver Sildelaget på sin hjemmeside.

Kan ikke kombineres med kredittforsikring

I pelagisk sektor er det nå klart at statsgaranti ikke kan benyttes sammen med kredittforsikring, noe som vesentlig reduserer Norges Sildesalgslags mulighet til å utnytte den nevnte garantirammen.

Også utover Norges Sildesalgslags ramme finnes det ubenyttede rammer på mer enn kr 100 mill.

Ønsker omdisponering til risikolån

I et felles brev til Fiskeri- og Kystdepartementet den 03.07.2009, anmoder Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag om at vedtatte rammer som ikke kan benyttes til garanti for driftskreditt, blir omdisponert til risikolån.

Innenfor eksisterende vedtak vil det være følgende rom for slik omdisponering:

  • Ubenyttet ramme til garantier for driftskreditter, ca kr 100 mill.
  • Ubenyttet andel av garantiramme til Norges Sildesalgslag (kr 250 mill) som følge av at statsgaranti ikke kan kombineres med kredittforsikring, ca kr 180 mill.
  • Andel av garantiramme til Norges Råfisklag (kr 320 mill) som senere måtte bli ledig gjennom nedbetaling av eksisterende kundefordringer, ikke tallfestet.

Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag har til dels avvikende årlig sesongmønster. Dette gir mulighet for en viss ”sambruk” av en eventuell total ramme for risikolån, men da etter nærmere avtalte retningslinjer. Dette vil sikre en optimal utnyttelse av tilgjengelig likviditetsramme.

Strekker betalingsfristene

Både Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag erfarer et betydelig press på kredittiden, noe som skaper et nytt likviditetsbehov i førstehåndsomsetningen.

I torskesektoren er effekten et faktum allerede, i pelagisk må man ta høyde for at den kan komme til høsten.

FHL krever lenger kredittid

FHL har overfor Norges Sildesalgslag fremsatt krav om utvidet kredittid hos Norges Sildesalgslag fra nåværende 14 til 30 dager, innen 15. september i år.

Likviditetseffekten av en slik endring vil bli en meget stor utfordring, dersom den i det hele tatt lar seg løse. Norges Sildesalgslag har likevel fremsatt tilbud om utvidelse til 30 dager mot en rentekompensasjon som setter laget i stand til å opprettholde nåværende oppgjørstid til fiskerne.