Mer til opprydding i Tromsø havn

TROMSØ: Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har bestemt at Tromsø havn skal få ytterligere 38 millioner kroner til opprydding av forurenset sjøbunn.

Staten har tidligere bidratt med 40 millioner. Tromsø havn og kommunen bidrar med en tilsvarende sum, skriver Klif i en pressemelding.

Tromsø havn. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har bestemt at Tromsø havn skal få ytterligere 38 millioner kroner til opprydding av forurenset sjøbunn. Kart: MiljødirektoratetTromsø havn. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har bestemt at Tromsø havn skal få ytterligere 38 millioner kroner til opprydding av forurenset sjøbunn. Kart: Miljødirektoratet

Sjøbunnen utenfor Tromsø er forurenset etter mange tiår med utslipp fra industri og annen aktivitet. I dag er det meste av utslippene stanset eller kraftig redusert, men sjøbunnen er fortsatt en kilde til spredning av miljøgifter.

Årsaken er at båter og vannstrømmer virvler opp sjøbunnen, og miljøgiftene spres til fisk og skalldyr som er matfatet til sjøfugl og mennesker.

– Forurenser er ansvarlig

– Det er den som har forurenset som har ansvaret for å rydde opp og betale for det. Men i Tromsø er det mange som har bidratt til forurensningen over lang tid, og det er ikke mulig å følge forurenser betaler-prinsippet fullt ut. Derfor bidrar staten med penger, sier direktør Ellen Hambro i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT).

Kommunen og Tromsø Havn bidrar med like mye som staten. Klif forventer også at de ansvarlige for forurensningen fra Tromsø Mekaniske AS bidrar når deres ansvar er nærmere avklart.

Opprydningen er i gang

Arbeidet med å ta opp forurenset sjøbunn, deponere massene i kaianlegg av stål og dekke til sjøbunnen med rene masser er allerede i gang.

Oppryddingen er nødvendig for å sikre at miljøgiftene i sjøbunnen kommer ned på et nivå som ikke gir alvorlige biologiske effekter eller alvorlige virkninger på økosystemet, uttaler Klif.

Fakta om opprydding i Tromsø havn

  • Tromsø havn er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydning av forurenset sjøbunn. Sjøbunnen er blant annet forurenset med PAH, TBT og PCB.
  • Mattilsynet innførte i 2000 kostholdsråd for konsum av skjell i hele Tromsøysundet.
  • Hovedansvarlig for framdrift og gjennomføring er Tromsø Havn.
  • Fylkesmannen i Troms er forurensningsmyndighet og ansvarlig for å stille miljøkrav til opprydningsarbeidet, og for å føre tilsyn med at kravene overholdes.
  • Stortinget har bevilget penger over statsbudsjettet til opprydning i områder der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære. Der det er nødvendig for å bidra til en helhetlig opprydding, fordeler Klima- og forurensningsdirektoratet disse statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.