Ønsker unngå kappfiske etter blåkveite

Norges Kystfiskarlag og Fiskekjøpernes Forening ber Fiskeridirektoratet om at opplegget, for årets blåkveitefiske for kystfartøygruppen, blir lagt om.

– Slik fisket etter blåkveite er lagt opp, er det direkte undergravende for flere forhold som fiskerinæringa arbeider for å forbedre: Sikkerhet i fiskeflåten, kvalitet og verdiøkning. Med opplegg som vil få preg av et kappfiske, hvor alle vil prøve å nå sin maksimalkvote før periodens totalkvote er nådd, vil det oppstå en rekke problemer både ombord og hos mottakene, skriver Norges Kystfiskarlag og Fiskekjøpernes Forening i en felles uttalelse til Fiskeridirektøren.

– Først og fremst vil det gå ut over sikkerheten. I et år hvor torskeprisene har vært (og er) lave, er det naturlig at fiskerne vil prøve å få best mulig utbytte av blåkveitefisket. Det vil i praksis bety at man vil prøve å ta mest mulig av den maksimale fartøykvoten før fisket stoppes. Blåkveitefisket foregår langt til havs, noe som i seg selv er en utfordring for den minste flåten. Med trussel om stans i fisket hengende over seg, blir utfordringen desto større. Faren for at enkelte er villig til å å strekke seg for langt i forhold til last og vær vil alltid være til stede under slike betingelser. Et annet sikkerhetsmessig moment er at de fleste fartøyene som skal delta i blåkveitefisket vil starte opp samtidig slik at faren for brukskollisjoner blir svært stor. På enkelte av feltene er det stor strømsetting - og med mye bruk i sjøen kan det i tillegg føre til kollisjoner mellom fartøy og bruk og i verste fall propellhavari, heter det i uttalelsen.

– Når fisket er lagt opp slik at det blir om å gjøre å få på land mest mulig fisk på kortest mulig tid, vil det også gå ut over kvaliteten. I norsk fiskerinæring har vi i lang tid jobbet med å øke kvaliteten ved å behandle fisken på optimal måte både ombord i flåten og på landanleggene. Med et opplegg som dette, vil kvantum stå i fokus for flåten, og på land vil man få mye fisk på kort tid. Under slike forhold vil vi ikke oppnå maksimal kvalitet på fisken som landes, skriver Norges Kystfiskarlag og Fiskekjøpernes Forening

– Og dermed er vi inne på et tredje viktig forhold - som fiskerinæringa har hatt som et mål: Å øke verdien på den fisken vi tar opp. Med et kappfiske som årets blåkveitefiske vil bli, vil kvalitet forringes, og dermed vil verdien senkes. At vi vil få store kvanta på land samtidig, vil ytterligere gå ut over verdien, hevdes det i den felles uttalelsen.

– Det er svært betenkelig og beklagelig at Fiskeridirektoratet har lagt opp til et slikt kappfiske, som er i direkte strid med målsettingene fiskerinæringa etter beste evne har prøvd å etterleve de siste årene. At bedre sikkerhet i flåten, bedre kvalitet og større verdi av fiskeriene også har vært myndighetenes mål, gjør det mindre forståelig at direktoratet har initiert et opplegg for blåkveitefiske som undergraver alle disse viktige kriteriene, heter det i uttalelsen.

– Norges Kystfiskarlag og Fiskekjøpernes Forening ber derfor Fiskeridirektøren endre opplegget slik at vi kan få et normalt blåkveitefiske, heter det avslutningsvis i brevet, som er undertegnet av leder av Fiskekjøperens Forening, Steinar Eliassen, og daglig leder i Norges Kystfiskarlag, Arne R. Hole.