Planteplankton i Antarktisk vann

Ny doktorgrad: Christopher D. Hewes disputerer for doktorgraden ved UiB, med en avhandling om økologien til planteplankton i Antarktisk vann.

Christopher D. Hewes disputerer tirsdag 22. juni for Dr.Philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Phytoplankton Community Differences across a Salinity Gradient in the South Shetland Islands area, Antarctica».

Christopher D. Hewes disputerer for Dr.Philos-graden ved Universitetet i Bergen. Foto: UiBChristopher D. Hewes disputerer for Dr.Philos-graden ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

Planteplanktondynamikken ved Sør-Shetlandsøyene i Sørishavet er kontrollert både av jern og blandingsdypet til overflatelaget. Den høyeste biomassen av planteplankton ble funnet der det var forhøyede konsentrasjoner av jern og blandingsdypet var lite, mens laveste biomasse ble observert i situasjoner der det enten var høye jernkonsentrasjoner i kombinasjon med stort blandingsdyp eller små jernkonsentrasjoner i kombinasjon med lite blandingsdyp. Også den taksonomiske sammensetningen av planteplanktonsamfunnene varierte med miljøforholdene, men dette er trolig i hovedsak et uttrykk for endringer i beitingstrykk og -strategi.

Det amerikanske forskningsprogrammet Antarctic Marine Living Resources (AMLR) har siden 1990 gjennomført oseanografiske og planteplankton undersøkelser hver sommer ved Sør-Shetlandsøyene Det kartlagte området ligger mellom den nordlige delen av Antarktishalvøya og den sentrale delen av Drakestredet og omfatter ulike økosystemer.

Drakestredet omfatter både den østlige grensen av et område preget av høye konsentrasjon av næringssalt men lave klorofyll-konsentrasjoner (HNLC-regionen), mens den vestlige er preget av det høyproduktive området som omfatter Scotiahavet. Weddellhavet ligger sør for det undersøkte AMLR-området, og er en kilde til næringsrikt vann som munner ut i en nordlig, jernfattig Antarktiske Sirkumpolare Strømmen.

De hydrografiske, kjemiske, biologiske og optiske dataene som ble oppnådd under AMLR-undersøkelsene (ca. 3000 stasjoner, 1990-2008) er satt inn i en relasjonsdatabase som ble analysert for å undersøke planteplanktonøkologien i farvannet rundt Sør-Shetlandsøyene. Økologisk variasjon som kommer frem av disse dataene, kan settes i sammenheng med en gradient i saltholdighet.

Tidspunkt og sted for disputasen:

22. juni 2010, kl. 10:15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gt. 53.

Personalia

Christopher D. Hewes ble født i 1951 og vokste opp i California. Han fikk sin Master of Arts i biologi (1978) ved Sonoma State College, California. Han flyttet til Norge i 1985 og ble doktorstudent ved Universitetet i Bergen. Han returnerte senere til California, hvor han siden 1997 har vært stabsforsker ved Scripps Institution of Oceanography, UCSD. Han har vært på 16 tokt i Sørishavet, noe som har resultert i 15 publiserte artikler om den mikrobielle dynamikken til vannmassene i Sørishavet.