Stiller betingelser for støtte til økt eksportavgift

Fiskebåtredernes Forbund stiller betingelser for å støtte en økning i eksportavgiften, som skal styrke markedsarbeidet i hvitfisksektoren.

Det kreves blant annet at det brukes penger også på å fremme ombordprodusert fisk og bedre representasjon for havfiskeflåten i Eksportutvalget for fisk.

Fiskebåt skriver i et brev til departementet at styret er kjent med at både salgslagene og fylkesfiskerlag har tatt til orde for å øke avgiften til markedsarbeid i hvitfisksektoren. Bakgrunnen er den vanskelige markedssituasjonen, særlig for torsk i flere markeder. Prisen på torsk i første hånd er redusert med nesten 30 prosent og slik avgifta er organisert betyr redusert eksportpris også tilsvarende reduksjon i markedsføringsmidlene hos Eksportutvalget for fisk, melder Fiskebåt på sin hjemmeside.

Betingelser for avgiftsøkning

Fiskebåtredernes Forbund mener det er uheldig at markedsbudsjettene blir redusert samtidig som det er svikt i etterspørselen etter viktige produkter, men mener likevel at det ikke er gitt at det er riktig å heve eksportavgiften for hvitfisk.

Fiskebåtredernes Forbund stiller følgende betingelser for en avgiftsøkning:

  1. Den økte inntekten må gå til markedsrettede aktiviteter nærmest mulig forbrukeren og ikke utelukkende til kostbar generisk markedsføring.
  2. Ordninger hvor rederier/produsenter/eksportører kan søke medfinansiering for egne aktiviteter etableres/utvides betydelig.
  3. Det må stilles til rådighet markedsmidler også for å fremme ombordprodusert fisk, på linje med det som tildeles produsenter på land.
  4. Det må foreligge en realistisk plan for ekstra markedsaktiviteter basert på avgiftsøkningene.
  5. Havfiskeflåten må få en representant i markedsgruppen for pelagisk og i markedsgruppen for hvitfisk. Havfiskeflåten bør også ha en representant i styret i EFF.

Nærmere om de enkelte krav:

1. Fiskebåtredernes Forbund mener generisk markedsføring har begrenset effekt for viltfanget fisk. Dette begrunnes med at norsk fiskerinæring eksporterer flere hundre produkter og at mange av produktene pakkes om og/eller inngår i andre produkter produsert i utlandet. Ofte merkes ikke fisk med opprinnelsesland og derfor har markedsføring av ”Seafood from Norway” begrenset verdi. For fersk laks er situasjonen en annen siden hovedproduktet, fersk norsk laks, har en sterk posisjon i markedet. Fiskebåtredernes Forbund mener effekten av markedsføringsmidler blir størst dersom en for eksempel satser på butikkampanjer eller lignende som er rettet direkte mot forbruker.

2. Fiskebåtredernes Forbund mener den generiske markedsføringen i langt større utstrekning bør suppleres med kampanjer kjørt av næringen selv. Dette vil sikre en sterkere innretning direkte mot næringens kunder, og et tettere samarbeid mellom den generiske markedsføringen og bedriftens egen markedsføring. Samtidig vil også bedriftene i næringen i større grad forpliktes til å delta i markedsarbeidet.

3. Fiskebåtredernes Forbund viser til at norske fabrikkskip i 2007 omsatte for 830 millioner kroner. Store deler av fangsten ble eksportert direkte og innbetalt eksportavgift utgjør dermed over 2 millioner kroner uten at aktørene får særlig igjen for pengene. Ved en eventuell økning av eksportavgiften vil det naturligvis komme inn ytterligere midler som kan benyttes til prosjekter som eksportørene kan ha nytte av. Fiskebåtredernes Forbund går inn for at det blir avsatt egne midler for sjøfrosset fisk.

4. Det er allerede avsatt 20 millioner kroner til ekstra markedsføring av hvitfisk og forbundet mener det er en selvfølge at all eksport at hvitfisk får mulighet til å benytte midlene. Fiskebåtredernes Forbund forventer at det utarbeides en plan for bruken av disse midlene, samt de midler som eventuelt tilføres EFF ved en økning av eksportavgiften. Herunder må effektene av kampanjene kartlegges. Uten at det har noen naturlig kopling mener dessuten Fiskebåtredernes Forbund at de midler som nå er tilført NOFIMA fra FoU-avgiftsmidlene som er innkrevd fra fiskerinæringen i den foreliggende situasjon heller burde brukes til markedsføring av fisk, slik at en får et skikkelig løft for markedsarbeidet og at pengene faktisk benyttes av de som har betalt dem inn.

5. Styret i Fiskebåtredernes Forbund viser til at deler av havfiskeflåten eksporterer sin fangst selv og dermed sitter nært markedet. Forbundet krever derfor representasjon i markedsutvalget for hvitfisk og for pelagisk fisk. Slik det er i dag er havfiskeflåten avskåret fra å delta i markedsutvalgene da kun større eksportører, produsenter og salgslag er representert. Styret mener også det er naturlig at Fiskebåtredernes Forbund får en representant i styret i EFF og viser til at havfiskeflåten omsetter for om lag 7 milliarder kroner i året. Det som eksporteres fra rederiene utgjør også store verdier og forbundet ber derfor om at Fiskeri- og Kystdepartementet oppretter en styreplass forbeholdt havfiskeflåten.

Betinget støtte

Styret i Fiskebåtredernes Forbund kan støtte en økning i eksportavgiften dersom forholdene legges til rette for at også havfiskeflåten kan benytte midlene og at havfiskeflåten får representasjon som nevnt over, heter det i brevet til Fiskeri- og kystdepartementet.