Endret forskrift om fiskeeksportavgift

Fiskesalgslagene gis meldeplikt til tollvesenet om direkte leveranser av fisk til utlandet.

Juren MeinertJuren Meinert

Jurgen Meinert, Fagsjef
hvitfisk i NSL.

Også for direkte landinger av fisk i utlandet, skal det innkreves eksportavgift. I praksis har det imidlertid vist seg at tollmyndighetene ikke alltid innkrever avgiften. Fiskeri- og kystdepartementet foreslo derfor velvillig å avhjelpe situasjonen, ved at salgslagene gis meldeplikt om direkte leveranser til utlandet til tollmyndighetene.

Endringen gjelder fra 1. Juli 2010 og gjelder både fangsfelt innenfor og utenfor tollområdet, opplyser Jurgen Meinert, Fagsjef hvitfisk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

For direkte leveranser fra fangsfelt innenfor tollområdet til utlandet, skal eksportørene slik som i dag, levere vanlig utførselsdeklarasjon.

For direkte leveranser fra fangsfelt utenfor tollområdet til utlandet, skal eksportørene nå for hver måned sende en avgiftsoppgave på eget skjema.