Endret forskrift om fiskeeksportavgift

Fiskesalgslagene gis meldeplikt til tollvesenet om direkte leveranser av fisk til utlandet.

Også for direkte landinger av fisk i utlandet, skal det innkreves eksportavgift. I praksis har det imidlertid vist seg at tollmyndighetene ikke alltid innkrever avgiften. Fiskeri- og kystdepartementet foreslo derfor velvillig å avhjelpe situasjonen, ved at salgslagene gis meldeplikt om direkte leveranser til utlandet til tollmyndighetene.

Jurgen Meinert, Fagsjef i Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Foto NSLJurgen Meinert, Fagsjef i Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Foto NSL

Endringen gjelder fra 1. Juli 2010 og gjelder både fangsfelt innenfor og utenfor tollområdet, opplyser Jurgen Meinert, Fagsjef hvitfisk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

For direkte leveranser fra fangsfelt innenfor tollområdet til utlandet, skal eksportørene slik som i dag, levere vanlig utførselsdeklarasjon.

For direkte leveranser fra fangsfelt utenfor tollområdet til utlandet, skal eksportørene nå for hver måned sende en avgiftsoppgave på eget skjema.