Årets tokt starter utenfor Nordkapp

Kart: MAREANO

MAREANO skal også i 2010 gjennomføre to 3-ukers tokt med forskningsfartøyet «G.O. Sars».

Det første toktet starter de 24. juli, det andre den 17. september. Årets toktaktivitet starter utenfor Nordkapp og avsluttes i Nordland VI sørvest for Lofoten. Målet er å kartlegge biomangfold, geologi og naturtyper i et areal på 18 500 km2, melder MAREANO.

Når toktene er ferdige, har MAREANO kartlagt et sammenhengende havområde som inkluderer Troms I, Troms III, Troms II, Nordland VII og deler av Nordland VI (se kart).

I år utvides områdene som skal kartlegges både mot sør og nordøst. I sør blir de dypeste områdene ned mot 2500 m i Nordland VI inkludert, og i nordøst skal Nordkapp-transektet kartlegges. Om lag midtveis mellom disse områdene, på Troms III, skal et større område kartlegges sammen med den tilgrensende Loppa-korridoren som ligger inn mot MAREANOs kystgrense, fire nautiske mil utenfor grunnlinja. Årets toktaktiviteter starter utenfor Finmark med Nordkapp-transektet, fortsetter deretter på Troms III, og avsluttets på Nordland VI.

De ytre delene av det 2 000 km2 og 200–250 m dype Nordkapp-transektet tilhører ikke Forvaltningsplan for Barentshavet og Lofotens definerte sårbare og verdifulle områder. Transektet er likevel representativt for store sokkel-områder i nord og øst, og kartleggingen vil trolig bidra til å beskrive nordlige naturtyper som eventuelt avviker fra naturtyper i de mer sør- og vestliggende MAREANO-områdene. Dette vil øke bredden i MAREANO-områdets naturtyper, som igjen bidrar til vesentlig økt nøyaktighet ved fremtidig verdisetting av de aktuelle bunnområdene. Resultatene fra Finnmark vil dessuten kunne bidra i den fremtidige overvåking og dokumentasjon av klimaeffekter knyttet til innvandring/ forskyving av arter i Barentshavet.

I likhet med de øvrige områdene som er kartlagt i MAREANO-programmet, er Nordland VI i Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten utpekt som et særlig verdifullt område. Forvaltningsmessig er Nordland VI av betydning bl.a. fordi området ligger i innstrømmingsruten for atlanterhavsvann, og det ligger nær viktige gytefelt for fisk med tilhørende larvedrift. Det er i tillegg knyttet viktige næringsinteresser til området. MAREANO-kartleggingen, som blant annet dokumenterer naturtyper og økologi, vil bidra med grunnlagsdata for den fremtidige forvaltningen av området.