Skeptisk til ny bemanningsforskrift

Norges Fiskarlag er forundret over saksbehandlingen og ytrer skeptisk mot forslaget til ny bemanningsforskrift.

I et høringsforslag fra Sjøfartsdirektoratet, foreslås at bemanningsforskriften 2009 nr.: 666 om bemanning av norske skip, endres til også å inkludere fiskefartøy med lengde over 24 meter. Dette innebærer, dersom forslaget vedtas, at også fiskefartøy over med lengde over 24 meter, vil får krav om såkalt sikkerhetsbemanning, og at rederiet får ansvaret for at disse kravene til enhver tid blir overholdt.

Fiskarlaget utelatt fra forberedende arbeid

Kravet er fremsatt på bakgrunn av et framlegg til ratifikasjon av ILO 188-konvensjonen, men har vært under vurdering en tid. Norges Fiskarlag er imidlertid noe forundret over måten denne saken er kommet til behandling på. Spørsmålet om at bemanningsforskriften også skulle gjøres gjeldende for fiskefartøy har vært drøftet med Sjøfartsdirektoratet i lengre tid, og saken skulle utredes av en arbeidsgruppe hvor også Norges Fiskarlag var representert.

– Etter det en kjenner til, har denne arbeidsgruppen ikke vært i funksjon. På denne bakgrunn finner en det noe underlig at Sjøfartsdirektoratet nå bare sender saken på høring, der fiskefartøy bare blir tilføyet som en ny kategori under de generelle bemanningsforskriftene, uten at fiskeriorganisasjonene har vært involvert i noe forberedende arbeid, skriver Fiskarlaget i en høringsuttalelse.

– Ukritisk implementering av EU-bestemmelser

– Norges Fiskarlag er også skeptisk til at fiskeflåten stadig skal underlegges nye arbeidskrevende og kostnadsdrivende bestemmelser, og at Sjøfartsdirektoratet, tilsynelatende uten egne vurderinger implementerer alle bestemmelser som kommer fra EU, eller internasjonale maritime samarbeidsorganer, skriver Fiskarlaget i høringsuttalelsen.

– Etter Fiskarlagets oppfatning, må en forsøke å holde antallet bestemmelser og pålegg nede på et nivå som er mulig å etterkomme, samtidig som bestemmelsene skal ha legitimitet blant dem de gjelder, heter det videre i uttalelsen.

Harselerer med Sjøfartsdirektoratets virkelighetsforståelse

I følge Fiskeridirektoratets oversikt var det 295 merkeregistrerte fiskefartøy som er 24 meter og større pr. 31. desember 2009.

– Når det gjelder konsekvensene av det foreslåtte påbudet registrerer Norges Fiskarlag for øvrig at Sjøfartsdirektoratet er optimistisk på de berørte fiskefartøyenes vegne, ettersom det i høringsbrevet konkluderes med at ordningen ikke forventes å få konsekvenser utover: «- tidsbruk til å fremme en søknad for det enkelte fiske- og fangstfartøy».

– For Sjøfartsdirektoratet er den motsvarende tidsbruket imidlertid kalkulert til: «- 4 årsverk ekstra i en innføringsperiode, og deretter 2 årsverk for å vedlikeholde systemet», skriver Fiskarlaget noe sarkastisk.

– Skjevt konkurranseforhold

Norges Fiskarlag påpeker også at det kan være vanskelig å rekruttere sertifisert personell til stillinger i fiskeflåten, ikke minst fordi offshorenæring og handelsflåte kan tilby vesentlig bedre betingelser som følge av subsidieordninger fra staten.

– Det må derfor gis en lang overgangsordning slik at de berørte fartøy gis tid og anledning til å utarbeide søknad til Sjøfartsdirektoratet og til å ansette/utdanne nødvendig mannskap, fremholder Fiskarlaget.

Norges Fiskarlag ber avslutningsvis om at hele saken blir vurdert på nytt, med sikte på å finne fram til mest mulig omforente løsninger før saken blir endelig fastlåst i forskriftform. Fiskarlaget påpeker også at det er en viss usikkerhet om hvor lang tid det vil ta før ILO 188 er ratifisert, av mange nok land til at den faktisk trer i kraft.