– Nyttig samordning i nord

Fiskeridirektoratet mener at samordnet kontrollvirksomhet i torskefiskeriene har vært nyttig.

Rapporten etter kontrollene Fiskeridirektoratet har gjennomført i torskefiskeriene i Nordland, Finnmark og Troms i 2010 konkluderer med at samordningen av innsatsen i de tre nordligste regionene de to siste årene, har hatt positive effekter, melder Fiskeridirektoratet.

Kontrolloffensiven som har vært rettet mot torskefiskeriene, har vært koordinert av Fiskeridirektoratets regionkontorer i de tre fylkene, i samarbeid med Sjøtjeneste Nord.

Kontrollene i inneværende år har som planlagt vært noe redusert i forhold til fjorårets innsats. Likevel vil andelen av kontroller som fører til reaksjon i 2010 trolig ikke ligge langt fra 2009, heter det.

Trusler mot tjenestemenn

I rapporten går det fram at det har oppstått flere tilfeller der det er rettet trusler mot tjenestemann eller det er lagt så store hindringer for gjennomføring av ressurskontrollen at sakene er anmeldt.

Det slås likevel fast at har inspektørene stort sett er blitt positivt mottatt av næringa, og mange fiskere og kjøpere har gitt utrykk for at de ønsker økt tilstedeværelse og at Fiskeridirektoratet bidrar til like konkurransevilkår i næringa.

Erfaringene viser ellers at samordningen av innsatsen i de regionene Nordland, Troms og Finnmark de to siste årene har hatt gitt flere positive effekter. Det slås blant annet fast at en oppnår en mer fleksibel utnyttelse av ressursene. Utveksling av erfaringer på tvers av regiongrensene gir i tillegg en større grad av likebehandling, heter det.

I rapporten konkluderes det derfor med at det vil være viktig å videreføre samarbeidet, inkludert samarbeid med andre etater. Gode rutiner for samarbeid og samordning gir bedre resultater uavhengig av varierende prioriteringer og utfordringer i de ulike sesonger.

Det heter videre at rammebetingelsene for fiskeriet, har variert mye og har vært vanskelige å forutsi, noe som gjør det vanskelig å trekke direkte paralleller mellom resultatene de to siste årene.

Nye verktøy

I løpet av inneværende år vil det også komme nye verktøy i ressurskontrollen på fisk, blant annet i forbindelse med innføring av elektronisk fangstdagbok, sporing, ny landingsforskrift og overtredelsesgebyr.

Dette stiller nye krav til samordning, samt utveksling av erfaringer og lik håndheving. Også i den forbindelse vil det kunne trekkes positive veksler av samarbeidet som nå er etablert, mener Fiskeridirektoratet.