– Regjeringen på kant med regelverket

NAUSTDAL: WWF mener det planlagte gruvedeponiet i Førdefjorden er uakseptabelt.

Slike utslipp kan ikke tillates fordi det får store konsekvenser for økosystemene i fjorden, mener naturvernorganisasjonen WWF.

Den planlagte gruvedriften og deponeringen av restavfall i Førdefjorden, bryter med intensjonene bak Vanndirektivet, mener WWF.

– Det er ikke akseptabelt at slike utslipp kan tillates med store konsekvenser for økosystemene i fjorden, samtidig som det legges opp til en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge.

Det sier fagsjef Nina Jensen i WWF.

– Meningsløs politikk

WWF mener at regjeringen viser en meningsløs politikk med å ha strenge regler, samtidig med at verdifull natur raseres.

– Det går ikke an å innføre forbud mot ålefiske og gi elvemusling spesiell beskyttelse for så å ødelegge livsgrunnlaget til de samme artene. Det er på høy tid at politikere og forvaltning klarer å vise en helhetlig tankegang, understreker Nina Jensen.

Bakgrunn

WWF lister opp følgende som bakgrunn for sitt standpunkt:

 • Det er planlagte gruvedrift og deponering av restavfall i Førdefjorden.
 • Havforskningsinstituttet fraråder i sin høringsuttalelse tillatelse til utslipp fordi det vil medføre stor og langvarig forurensning.
 • Det finnes ingen plan for bruk av ferskvann, til tross for at store mengder ferskvann vil gå med i utvinningsprosessen.
 • Det er registrert utrydningstruede arter som ål og elvemusling i vassdrag i tilknytning til Førdefjorden. Begge disse artene kan bli rammet hvis vannstanden synker som følge av vannuttak fra artenes naturlige leveområder.

EUs vanndirektiv

 • Innføringen av EUs vanndirektiv i Norge skal sikre god miljøtilstand i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann.
 • Målsetningen er å forebygge/forbedre tilstanden i vannmiljøene og fremme bærekraftig bruk av vann. Alle aktiviteter innenfor alle sektorer skal innarbeides i planene.
 • EUs vanndirektiv er implementert i norsk rett via vannforskriften og gjelder ut til 1nm utenfor grunnlinjen. Det er gjennomført en pilotfase der det er laget forvaltningsplaner og tiltaksprogram i utvalgte vannområder i Norge. Nå starter tilsvarende arbeid opp for resten av landet. Den berørte Førdefjorden vil inngå i denne runden.

Naturmangfoldloven

 • Naturmangfoldloven trådde i kraft i 2009 og skal sikre bærekraftig bruk av all natur. Et av de nye virkemidlene i loven prioriterte arter som gir mulighet for særlig beskyttelse av spesielt truede arter.
 • Elvemusling er nå foreslått utpekt som en av 12 prioriterte arter. I forskriften legges det opp til et forbud mot enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av elvemusling. Som ødeleggelse regnes bla. vesentlig vannuttak.
 • Forslaget til prioriterte arter ligger nå til sluttbehandling i Miljøverndepartementet.

Elvemusling og ål

Mer om elvemusling

 • Listet som sårbar på Norsk Rødliste (2006).
 • Dramatisk nedgang av elvemusling i Europa hele 1900-tallet.
 • Ansvarsart for Norge. Norge har trolig ¼ av de gjenværende bestandene av elvemusling i Vest-Europa.
 • Mange av bestandene i Norge er så lave at de står i fare for å forsvinne.

Mer om ål

 • Listet som kritisk truet i Norsk Rødliste (2006).
 • Ålen er fredet mot all fiske.
 • Bestanden har kollapset i Europa de siste tiårene. Siden 1970 har det vært en reduksjon på 99 prosent i antall rekrutterende åler. Havforskningsinstituttet viser til en dramatisk nedgang i den norske ålebestanden de siste årene.

Kilde: WWF