– Tar tak i søppelproblemet

Forsøpling av havet står på dagsorden når miljøvernministre møtes i Bergen denne uken. Et nytt norsk prosjekt skal kartlegge problemet.

I Aftenposten sist mandag maner miljøvernminister Erik Solheim til nasjonal ryddedugnad for å komme problemet med søppel fra havet til livs.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har i år satt i gang et prosjekt for å kartlegge omfanget av marin forsøpling i Norge og foreslå tiltak som kan redusere det, melder DN.

– Forsøplingen av havet har alvorlige konsekvenser for dyrelivet både i havet og på land, og har blitt neglisjert i lang tid. Vi trenger en bedre kartlegging av dette store miljøproblemet, sier Janne Sollie, direktør i DN.

Prosjektet innebærer i første omgang en vurdering av kunnskapsstatus med forslag til videre oppfølging og tiltak. For å kunne kartlegge både omfanget av og kilder til marin forsøpling skal det utredes aktuelle metoder som kan benyttes til å identifisere og måle omfanget av marint søppel. Dette er en første tilnærming og en forutsetning for å kunne sette inn målrettede tiltak som kan forhindre forsøpling av våre farvann. En samlet vurdering av kunnskapsstatus og utredningsbehov med forslag til oppfølging skal ferdigstilles i en rapport som kommer i desember.

– Internasjonalt problem

DN og Klif jobber også med dette problemet internasjonalt.

– Dette er et internasjonalt problem hvor vi er avhengige av å samarbeide med andre land. Gjennom Oslo-Pariskonvensjonen (OSPAR) jobber vi med å få til en felles løsning på disse problemene, sier Janne Sollie.

OSPAR er en konvensjon om vern av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren. Erik Solheim og miljøvernministre fra de 15 medlemslandene møtes i Bergen denne uken, og et av temaene som skal diskuteres er forsøplingen av Nordøst-Atlanteren.

Rydder vernede områder

Statens naturoppsyn (SNO) gjør allerede et betydelig arbeid for å rydde opp i vernede områder. Antall årlige aksjoner har økt i tråd med økningen i budsjettrammene. Størsteparten gjennomføres på bakgrunn av felles planer mellom fylkesmennene og SNO lokalt. SNOs lokalkontor er i all hovedsak organisator og står ansvarlig for den praktiske gjennomføringen. Søppelryddingsaksjonene er ofte organisert som et samarbeid mellom SNO og lokale skoler, det vil si at skoleelevene deltar ved den praktiske gjennomføringen. Enkelte aksjoner involverer dessuten lokalbefolkning, kystlag og lignende, ofte i samarbeid med kommunen.

– Mangler gode tall

– Ingen har eksakte tall på hvor stort søppelproblemet er, sier Erlend Standal fra DN.

En rapport fra 1975 anslår imidlertid at det hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdenshavene. Men dette anslaget tar kun hensyn til avfall fra fartøy til sjøs.

– Det aller meste, 60-80 prosent av marint søppel, stammer fra land, mens det resterende kommer fra skip, oljeinstallasjoner og fiskefartøy, forklarer Standal.

Lista og Været skal overvåkes

SNO vil som en del av prosjektet i løpet av høsten 2010 igangsette en ”basisrydding” av 2-3 strandstrekninger langs kysten, som forberedelse til faste årlige aksjoner etter OSPARs prosedyrer på disse strandstrekningene. Valg av stender er ikke endelig avklart, men en lokalitet i Listastrendene landskapsvernområde i Vest-Agder og en lokalitet i Været landskapsvernområde i Sør-Trøndelag er aktuelle.

En reportasje i A-magasinet 27. august satte fokus på hvordan søppel fra havet får alvorlige konsekvenser for dyrelivet på Svalbard. DN og Klif ønsker også å få med Sysselmannen på Svalbard på prosjektet.

– Mange må bidra

Erlend Standal fra DN mener gode krefter må forene seg hvis vi skal få bukt med dette problemet:

– Vi har fortsatt langt igjen å gå før vi kan si at vi har dette under kontroll. Her må mange bidra sammen.

25. september arrangeres den 25. internasjonale kystryddeaksjonen, i regi av Ocean Conservancy. Her kan alle som ønsker det bidra til å gjøre havet litt renere.