Vil styrke rekrutteringen til hvalfangsten

Fiskeridirektøren vil gjøre det lettere for nye deltakere å kunne drive fangst av vågehval.

Det går frem av et høringsnotatet, med forslag til vilkår for deltakelse i fangsten i 2011.

Regelverket for tildeling av tillatelser til å delta i fangst av vågehval har i hovedsak vært uendret siden 1993. Dette har ført til liten rekruttering til flåten. Deltakelse i fangsten har de siste årene også vært avtakende og var inneværende år den laveste siden 2000. Dette gjenspeiles også i kvoteutnyttelsen, skriver Fiskeridirektøren i høringsnotatet.

Fangsten har imidlertid vært regulert uten områdebegrensinger og uten reguleringer på fartøynivå. Ferdskriverne har fungert tilfredsstillende og fangstperiodene har blitt fastsatt i samsvar med næringens ønsker.

Fiskeridirektøren gjentar tidligere henvisninger til at det må legges til rette for rekruttering til hvalfangstflåten.

Som kjent står næringen overfor store utfordringer i forhold til omsetnings- og markedssituasjonen for produkter av hval. Stabil tilgang på kjøtt er imidlertid avgjørende for at markedet for hvalprodukter skal kunne opprettholdes og videreutvikles. Det er derfor av stor betydning at det også innenfor næringen selv arbeides for å rekruttere nye deltakere. Økt lønnsomhet i næringen er viktig for å få en rasjonell og bærekraftig beskatning av sjøpattedyr, innefor rammen av en fremtidig økosystembasert forvaltning, påpeker Fiskeridirektøren.

Hensynet til bærekraft

Stortinget viste under behandling av St melding nr 46 (2008-2009) Norsk Sjøpattedyrpolitikk, til retten til å høste av levende marine ressurser basert på hensynet til bærekraft og best mulig tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. Det legges således til grunn at det skal legges til rette for fremtidig satsing på fangst av vågehval.

Under henvisning til dette, foreslår Fiskeridirektoratet en deltakerregulering som i større grad enn tidligere legger til rette for at nye deltakere skal kunne få tillatelse til å drive fangst av vågehval.

Fiskeridirektoratet understreker imidlertid at kravene til at det foreligger tekniske og faglige kvalifikasjoner til å drive slik fangst, må opprettholdes. Det forutsettes derfor at eventuelle nye deltakere må gjennomgå tilstrekkelig opplæring til å kunne være ansvarshavende om bord på fangstfartøy.

Høringsfristen er satt til 17 november.