Dypvannsdannelse i Barentshavet

Ny doktorgrad: Vidar S. Lien disputerer for ph.d.-graden ved UiB med en avhandling om dypvannsdannelse i Barentshavet.

Vidar S. Lien disputerer fredag 29. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen: «Water mass transformations in the Barents Sea and linkages to the Polar Front», skriver UiB i en pressemelding.

Vidar S. Lien. Foto: Kjartan Mæstad / HavforskningsinstituttetVidar S. Lien. Foto: Kjartan Mæstad / Havforskningsinstituttet

I Barentshavet bidrar en rekke prosesser til å omdanne relativt varmt atlanterhavsvann som strømmer inn i sørvest til kaldt dypvann som strømmer ut i nordøst. På denne måten bidrar Barentshavet til å ventilere vannmassene i Polbassenget, og er derfor et viktig havområde i klimasammenheng.

Avhandlingen studerer utvekslingen av vannmasser mellom Barentshavet og Polbassenget ved å benytte både observasjoner og numeriske havmodeller.

Resultatene viser at den delen av Den norske atlanterhavsstrømmen som renner inn i Arktis via Barentshavet, i veldig liten grad bidrar med varme til vannmassene i Polbassenget. I tillegg viser observasjoner at det tyngste vannet, som dannes ved at sjøvann fryser og frigir salt, er tungt nok til å synke ned til over 2000 meters dyp og dermed ventilere de dypere vannlagene i Polbassenget.

Polarfronten deler Barentshavet i to, hvor den sørlige delen er dominert av relativt varme atlantiske vannmasser og sub-arktiske økosystem, mens den nordlige delen er dominert av kalde arktiske vannmasser og arktiske økosystem. Polarfronten definerer også i stor grad isdekket i Barentshavet. Studiet indikerer hvordan prosesser knyttet til isfrysing kan påvirke tidspunktet for våroppblomstringen av planteplankton lokalt i vestlige deler av Barentshavet.

Videre studerer avhandlingen hvordan resultatene fra globale klimamodeller kan forbedres ved å benytte en regional havmodell til å nedskalere klimasimuleringene. Dette er spesielt viktig i Barentshavet, hvor globale klimamodeller har problemer med å reprodusere realistiske forhold som isdekke og temperaturfordeling. Resultatene viser at både temperatur, saltholdighet og isdekke blir betydelig mer realistisk ved å benytte denne metoden. Dette vil gjøre forskerne bedre i stand til å finne konsekvensene av klimaendringer i nordområdene, heter det i pressemeldingen.

Veiledere har vært Tor Gammelsrød, Bjørn Ådlandsvik og Øystein Skagseth.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:

25.10.2010, kl 11:15, Auditoriet, Geofysisk Institutt, Jahnebakken 3.

Tidspunkt og sted for disputasen:

29.10.2010, kl. 10:15, Auditoriet, Geofysisk Institutt, Jahnebakken 3.

Personalia

Vidar S. Lien er født i 1978 og oppvokst på Os utenfor Bergen. Han tok Cand. Scient.-graden i fysisk oseanografi ved Universitetet i Bergen i 2004. Siden 2007 har han vært ansatt som stipendiat ved Havforskningsinstituttet og Geofysisk Institutt.