Forbudt å knekke klørne av krabber

Krabbe (taskekrabbe). Foto: Havforskningsinstituttet

Mattilsynet har vurdert at det i følge Lov om dyrevelferd er forbudt å brekke klørne av krabber og deretter kaste krabbene levende på sjøen.

Mattilsynet er kjent med at enkelte personer brekker klørne av krabber for deretter å kaste krabbene levende på sjøen igjen. Mattilsynet har vurdert de dyrevernmessige konsekvensene av dette i lys av Lov om dyrevelferd.

I følge «Håndbok om taskekrabbe, biologi - sortering og kvalitet - fangstbehandling» (Astrid K. Woll, Møreforskning Ålesund, 2005), kan krabber selv slippe klørne langs et forutbestemt bruddsted, ved stress, angrep etc. Skaden vil da heles, og kloen vil med tiden vokse ut igjen.

I strid med dyrevelferdsloven

Blir klørne derimot revet av, skjer bruddet oftest ikke langs det forutbestemte bruddstedet. Blødningene blir større enn om krabben selv hadde sluppet kloen, krabben svekkes og sannsynligheten for at den dør er stor. Tap av begge klørne medfører dessuten at krabben får en betydelig reduksjon i mattilgang.

Mattilsynet anser at det er i strid med dyrevelferdsloven å brekke klørne av levende krabbe. Personer som gjør dette utøver vold mot dyrene og hensetter dem dessuten i en hjelpeløs tilstand dersom de setter dem ut i naturen igjen, mener Mattilsynet, jf § 14 i Lov om dyrevelferd. Dyret påføres unødige påkjenninger og belastninger, noe som også er i strid med lovens formål (§ 3).

Krabber skal derfor avlives før klørne brekkes av, og man skal ikke under noen omstendigheter brekke klørne av for deretter å kaste krabbene levende tilbake på sjøen, presiserer Mattilsynet.

Rådet for dyreetikk har også vurdert saken og konkluderer med at dette er forbudt i henhold til dyrevelferdsloven. I tillegg vises det til at EU-regelverk forbyr dette. Rådet for dyreetikk er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet.