Ny teknologi for torsketråling

Bilder av fisk som sorteres med rist, ble direkte overført fra trålen til broen. Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttets forskningsfartøyet «G.O. Sars» har testet ny og mer miljø- og ressursvennlig teknologi for torsketråling.

Med trål som ikke berører bunnen, seleksjonssystemer som sorterer ut småfisk, direkte videooverføring fra trålen til broen og fisk som tas levende om bord i fartøyet, kan trålfisket etter torsk i framtiden både bli mer miljøvennlig og levere råstoff av bedre kvalitet, melder Havforskningsinstituttet.

Forskningsfartøyet «G.O. Sars» har vært på tokt på torskefeltene i Barentshavet for å teste ut om en rekke tekniske nyvinninger kan fungere sammen.

Torsk er bunnfisk som blant annet fanges ved hjelp av en bunntrål som slepes langs bunnen. Ved å bruke en flytetrål, også kalt pelagisk trål, skades ikke bunnen. Den pelagiske trålen som ble testet fisket godt, særlig om dagen da de tradisjonelle trålene gjerne får problemer fordi torsken står høyere opp i vannsøylen.

Sortering av fisk og overvåkning

Ved å sortere ut småfisk øker verdien på fangsten som bringes til lands. Et nytt oppsett av sorteringsrister og kvadratiske masker i trålen, lot småtorsk slippe unna, mens stortorsken ble fanget.

Det hele ble overvåket fra broen på forskningsfartøyet via et kamera montert på trålen. All tvil om hvilken art som ble registrert på av ekkoloddene ble øyeblikkelig ryddet av veien når man fikk se bildene fra trålen.

All fisken som til slutt havnet i trålposen gikk gjennom et CatchMeter, som gir informasjon om art og størrelsessammensetning av fangsten.

Torsken ble tatt om bord med trålsekken og overført til tanker med sirkulerende sjøvann. Det ble konstatert at ca 95 prosent av torsken overlevde i oppbevaringstankene. Ved å holde fisken levende noen timer etter ombordtaking blir kvaliteten på fiskeråstoffet betydelig forbedret.

Kameraovervåkning gir fiskeren en ny dimensjon

Toktet resulterte i mange spennende nye oppdagelser som kan bidra til å forme framtidens torskefiske. Kameraovervåkning av det som skjer i trålen, gir fiskeren en ny dimensjon når det gjelder overvåkning av fangst og redskap, kunnskaper som sier hvordan man kan fiske mer effektivt og miljøvennlig.

Stor overleving av trålfanget torsk, åpner muligheter å basere torskefiske delvis på ilandføring av levende torsk. Om fisken slaktes og håndteres om bord, kan kvaliteten bli betydelig forbedret.

– Samarbeid

Utvikling av framtidsrettet fangstteknologi som skal ivareta strenge miljø-, økonomi og kvalitetskrav er komplisert og tidkrevende. Nært samarbeid mellom forskningsmiljøer og industrien er en god oppskrift på å lykkes i dette arbeidet. Toktet var en god demonstrasjon på at slikt samarbeid fungerer i praksis og kan derfor være grunnlag for et videre formalisert samarbeid innenfor et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon, fremholder Havforskningsinstituttet.

På dette toktet var det med forskere fra Havforskningsinstituttet, Nofima Marin og PINRO (Murmansk) sammen med produktutviklere fra Kongsberg Maritime og Scantrol AS.

Bilder av sorteringsristen ble direkte overført fra trålen via sondekabel til broen. Foto: HavforskningsinstituttetBilder av sorteringsristen ble direkte overført fra trålen via sondekabel til broen. Foto: Havforskningsinstituttet