Optimalisering av lasteromssystemer

INAQ Management AS og forskningsfondet FHF arrangerer idésamling om optimalisering av lasteromssystemer på pelagiske fartøy.

Møtet finner sted i Austevoll den 19. november 2010 kl. 10.00-16.00.

Dette møtet er en videreføring av det tidligere avholdte møte som fant sted i Ålesund den 30. september, hvor en rekke aktiviteter og fremdriftsplaner ble behandlet. Blant annet ble det etterlyst flere innspill fra aktører på fartøysiden og anbefalt mer dialog med aktørene i fangstleddet. Dette for å gå mer i dybden på sakene som ble behandlet og dermed definere rammene for gjennomføring av prosjektet, melder FHF.

Utforming og systemer for bedre kvalitet

Norsk pelagisk fiskeflåte leverer generelt fangst av god kvalitet, men kostnadene ved å holde denne kvaliteten er stor. I tillegg er god kvalitet vanskelig å opprettholde ved, for eksempel, store laster eller i dårlig vær. Nye kostnads- og energieffektive metoder som kan bevare og forbedre kvaliteten mer vil ha betydning for fremtidens pelagiske næring.

Tre områder med potensial for videre utvikling er laste- og lossemetoder, lasteromsutforming og kjøleteknologi. I denne sammenheng vil det, ifølge FoU-koordinator Joakim Martinsen, være spesiell fokus på utforming av lastetanker for å optimalisere sirkulasjon av kjølt vann, og vurdere nye laste-/lossesystemer for å oppnå bedre kvalitet på fangsten. I tillegg jobbes det med et prosjekt som skal bidra til utvikling og uttesting av RSW-anlegg med CO2 som kuldemedium.

Mål

Hensikten med samlingen skal være å definere hvilke forsknings- og utviklingsarbeider som er nødvendig for å oppnå enklere og bedre sirkulasjonssystemer, og forbedre laste-/lossesystemer i den pelagiske fiskeflåten.

Samlingen vil ta utgangspunktet i fremarbeidede forslag fra et møte med Sintef Fiskeri og havbruk, Sintef Energi, MMC og Norway Pelagic som ble gjennomført i slutten av september.

– For å styre retningen av forskning og utvikling når det gjelder fangsthåndtering i den pelagiske fiskeflåten, inviterer man derfor innspill og argumenter fra alle relevante aktører fra fiskeflåten, landindustrien og leverandørindustrien, sier Martinsen.