FHF øker budsjettrammene

FHFs budsjettrammer for inneværende år økes med 5 mill. kr, samtidig som rammen for 2011 settes til rekordhøye 190,5 mill. kr.

Havbrukssektoren får en økning på drøyt 70 prosent, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Fondet skal bidra til økt verdiskaping og bærekraft i sjømatnæringen, gjennom å ta initiativ til og finansiere næringsrettet forskning og utvikling (FoU).

Økt handlingsrom og styrket innsats

Sjømatnæringen betaler en FoU-avgift på 0,3 prosent av eksportverdien, i tillegg til en markedsavgift på 0,75 prosent. FoU-midlene forvaltes av FHF.

– Økning i eksportinntektene gir et større handlingsrom for FHF enn noen gang tidligere, sier FHFs styreleder Rolf Jørn Karlsen.

– Dette handlingsrommet skal vi benytte til å videreføre og styrke mange av de pågående FoU-løpene, samtidig som vi etablerer nye satsinger, sier Karlsen.

Budsjettet for 2011 er historisk høyt. I perioden 2002-2007, de første årene etter at FHF ble opprettet, lå forskningsfondets budsjetter relativt jevnt på 110-116 mill. kr (med unntak av 2004, da rammen var lavere). Budsjettet for 2008 økte til 126 mill. kr, før det ble tatt en markant oppjustering til henholdsvis 168,3 og 154 mill. kr for de neste to årene. Nå heves rammene ytterligere, til 190,5 mill. kr for 2011.

Samtidig økes total budsjettramme for inneværende år med 5 mill. kr, til totalt 159 mill. kr. Også rammen for 2009 ble oppjustert i løpet av året.

Markant økning innen havbruk

Den største økningen kommer for havbrukssektoren. Rammen som er avsatt til FoU-prosjekter og -programmer innen denne delen av næringen økes fra 35 mill. kr i år, til 60 mill. kr i 2011. FHF vil særlig styrke FoU-innsatsen knyttet opp mot bærekraft, ikke minst kontroll med lakselus og rømmingsforebygging, samt FoU-aktivitet som kan bidra til en sterk og robust oppdrettslaks.

FHFs virksomhet reguleres blant annet av en forskrift som sier at det over tid skal være en rimelig fordeling mellom ulike deler av næringen. FHFs aktiviteter tilknyttet villfisk er fordelt på kategoriene fiske og fangst, samt industri/foredling. Grunnet FHFs verdikjedeperspektiv vil FoU-aktiviteten innenfor disse kategoriene ofte være integrert. Samlet budsjett for villfisksiden, det vil si fiske og fangst pluss industri/foredling, vil i 2011 utgjøre 67 mill. kr.

– I 2011-budsjettets fordeling mellom havbruk og villfisk, har styret tatt hensyn til sektorenes gjennomsnittlige, relative bidrag til FHFs inntekter over siste fem år, sier Rolf Jørn Karlsen.

Årsmelding 2009

FHF har nå fremlagt årsmeldingen for 2009 i elektronisk format. FHFs opprinnelige budsjett for 2009 var på 168,3 mill. kr, hvorav 148,5 mill. kr var avsatt til FoU-aktiviteter. Budsjettrammen ble ved utgangen av året økt til 173,3 mill. kr. FHF ga i budsjettåret 2009 nye tilsagn til FoU-prosjekter for 148 mill. kr.

Ved utløpet av regnskapsåret 2009 disponerte FHF 51 mill. kr i midler som ikke var bundet opp i avtalte FoU-prosjekter eller andre forpliktelser. Dette kom primært av at næringens eksportinntekter har vært høyere enn prognosene har tilsagt. FHFs styre har iverksatt tiltak for å øke FoU-aktiviteten, til størst mulig nytte for næringen, og redusere nivået på slike ubundne midler.

– I 2010 har FHF satt i gang flere større og langsiktige FoU-prosjekter og -programmer innenfor sentrale FoU-områder, sier FHFs styreleder Rolf Jørn Karlsen.

– Styret ønsker å øke FHFs bidrag til næringen, og har lagt opp til høyere budsjettrammer fremover. I tillegg har styret vedtatt en årsplan der styret vurderer prognosene opp mot reelle tall i forbindelse med behandling av årsregnskapet, for om nødvendig å kunne justere inneværende års budsjett, sier Karlsen.

FHFs årsmelding for 2009 skiller seg noe fra tidligere utgaver, idet den bruker mindre plass på å oppsummere årets FoU-aktivitet. Fra og med høsten 2008 har FHF formidlet ut de viktigste FoU-resultatene to ganger årlig i trykksaken «Forskningsnytt fra FHF», som FHF mener at når ut til et langt bredere publikum enn årsmeldingen.