Signerte revidert beredskapsplan

Norge og Storbritannia har signert en revidert beredskapsplan med prosedyrer for koordinering mellom landene ved akutt forurensning.

– Denne reviderte beredskapsplanen er viktig for samarbeidet mellom Norge og Storbritannia ved akutt forurensing til sjøs. Det er helt avgjørende å ha gode samarbeidsrutiner på plass i tilfelle det skulle skje en stor ulykke, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

I tilknytning til et ministermøte om Bonn-avtalen 24. november i Dublin, signerer statssekretær Vidar Ulriksen og den britiske Minister for shipping, Mike Penning, en revidert beredskapsplan mellom Norge og Storbritannia (NORBRIT Plan).

Avtalen inneholder prosedyrer for koordinering mellom Norge og Storbritannia i situasjoner hvor det er fare for forurensning eller hvor forurensning har inntruffet. Den er et supplement til Bonn-avtalen om beredskap i forbindelse med miljøkatastrofer og forurensing i Nordsjøen.

– I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011, fortsatte vi vår satsning på beredskap mot akutt forurensing. Internasjonalt samarbeid er en naturlig del av vår innsats både på forebyggende sjøsikkerhetsarbeid, og ikke minst i forholdt til beredskap mot akutt forurensing. Under håndteringen av ulykken i Mexico-gulfen sendte Kystverket utstyr til USA og i forbindelse med Full City forliset ved Langesund fikk vi hjelp fra Sverige. Dette viser hvordan internasjonalt samarbeid er en viktig del av arbeidet med akutt forurensing, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Bonn-avtalen

Møtet i Irland er det første ministermøtet i tilknytning til Bonn-avtalen, og markerer arbeidet som er blitt gjort i løpet av avtalens 40 års historie.

Bonn-avtalen er en gjensidig avtale om varsling, bistand og miljøovervåkning mellom landene som grenser til Nordsjøen og ble utarbeidet for å begrense skade fra olje og andre farlige stoffer for miljøet på sjøen. Avtalen trådte i kraft i 1970, og ble revidert i 1983. Etter 1983 har avtalen følgende konvensjonsparter: Belgia, Danmark, Frankrike, Nederland, Norge, Storbritannia, Sverige, Tyskland og EU. Irland tiltrådte avtalen tidligere i år.