Lite oljeforurensing etter «Full City»

Det grunnstøtte lasteskipet «Full City». Foto: Martin Zeiffert / Kystverket

LANGESUND: Like etter «Full City»-grunnstøtningen ble det funnet forurenset fisk, krabbe og reker i området. Noen måneder etter var nivåene tilbake på normalen.

Miljøundersøkelsene har avdekket betydelig forurensning av blåskjell enkelte steder. Men dette kommer i hovedsak fra andre kilder.

Ellers ble det observert lite oljehydrokarboner og PAH (polisykliske aromatiske hydrokarbonner) i løsmasser flere av stedene som er undersøkt nær havaristen. Noe oljepåvirkning ble observert i deler av Krogshavn og Stråholmen og muligens også ett i et område på Nevlungstranda. Dette er steder som ligger både nord og sør for grunnstøtingsstedet samt på østsiden av Oslofjorden. Denne oljepåvirkningen skyldes trolig Full City. Lokalt i Krogshavn kan dette ha påvirket bunnfauna.

Dette fremgår av den andre årlige fremdriftsrapporten for miljøundersøkelsene som er foretatt etter at «Full City» gikk på grunn utenfor Langesund i Telemark 31. juli 2009, opplyser Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Miljøundersøkelsene består av 11 delundersøkelser med bidrag fra NIVA, Mattilsynet og NINA i tillegg til Havforskningsinstituttet, som på oppdrag fra Kystverket har koordinert dette arbeidet.

– Store utslipp av olje i sårbare kyststrøk gir grunnlag for bekymring, og det er viktig at man har undersøkt konsekvensene på en grundig og altomfattende måte, sier Erik Olsen, leder av forskningsprogrammet olje – fisk ved Havforskningsinstituttet.

– Dette har vært de mest omfattende miljøundersøkelsene som er gjennomført etter skipsforlis langs norskekysten og omfatter blant annet undersøkelse av effekter på friluftsliv og reiseliv noe som ikke er gjort før, sier Olsen.