Domstein øker salget

Domstein ASA fikk i første kvartal 2011 et resultat før skatt på -4,4 millioner kroner, mot -10,4 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Driftsinntektene økte til 155,2 millioner kroner i første kvartal 2011, fra 142,8 millioner kroner i første kvartal i fjor. Det fremgår av regnskapsrapporten for 1. kvartal 2011, som Domstein ASA la frem i dag.

EBITDA ble 2,4 millioner kroner i første kvartal 2011, mot 4,8 millioner kroner i første kvartal i fjor. EBIT ble -1,0 millioner kroner i første kvartal i år, mot 1,4 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Totalresultatet havnet på -3,8 millioner kroner i første kvartal i år, mot -9,4 millioner kroner i første kvartal i fjor.

I proforma tallene er resultatandelen fra Norway Pelagic i 2010 tatt ut og resultatandelen fra Domstein Eiendom i 2010 er tatt inn, slik at tallene er sammenlignbare med 2011. Domstein har som kjent solgt selskapets eierandel i Norway Pelagic ASA.

Konsernets balanse pr. 31. mars 2011 utgjorde 485,0 millioner kroner, mot 642,2 millioner kroner pr. 31. mars i fjor. Bokført egenkapital var på 141,9 millioner kroner ved utløpet av årets første kvartal. Justert for kortsiktige bankinnskudd var egenkapitalandelen 31,3 prosent. Netto rentebærende gjeld var på 218,8 millioner kroner den 31. mars i år, mot 336,0 millioner kroner den 31. mars i fjor.

Virksomhetsområdene

Domstein Fish
Salget av hvitfisk økte med 44 prosent i første kvartal. De viktigste markedene for produkter av hvitfisk er Sverige og England. Sterk norsk krone har ført til press på marginene for frossen filet. Marginene på ferske produkter har vært stabile. Domstein forventer høy aktivitet også i andre kvartal, men lønnsomheten vil fortsatt være avhengig av valutautviklingen og råvareprisene.

Den negative resultatutviklingen i første kvartal skyldes nedgang i salget av agn. Dette utgjorde kr 12,6 mill. mot kr 28,4 mill. i fjor. Dekningsbidraget fra agnsalget er redusert med kr 3,7 mill. Det viktigste agnproduktet er akkar som fiskes i Sør-Atlanteren. Akkarfisket i år har vært svært dårlig, og leveransene er forsinket.

– Vi forventer imidlertid å ta igjen mye av dette i andre kvartal, opplyser Domstein ASA i regnskapsrapporten.

Domstein Sverige
Domstein Sverige økte salget med 7 prosent i første kvartal. Driftsmarginen har vært stabil. Lønnsomheten i kaviarproduksjonen er svekket på grunn av høye råvarepriser. Dette forventer Domstein at vil vedvare i andre kvartal. Det forventes også høyere marginer i andre halvår.

Domstein Sverige er i ferd med å lansere flere nye ferdigmatprodukter. Dette er både fiskegratenger med bare naturlige tilsetningsstoffer og en serie ferdig varmebehandlede sjømatretter for kafémarkedet. Selskapet forventer at disse lanseringene vil bidra til økt salg i andre halvår.

Ervik Havfiske (50 prosent)
Domsteins andel av resultatet etter skatt i Ervik Havfiske inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde i første kvartal kr 0,7 mill. Båtene i Ervik Havfiske fisket 3 687 tonn i første kvartal mot 4 230 tonn i fjor. Av årets torskekvote gjenstår 3 010 tonn mot 2 169 tonn i fjor. Gjennomsnittlig salgspris var kr 17,84 pr. kg mot kr 16,67 i fjor.

Torskeprisene falt kraftig på begynnelsen av året, men har steget igjen i april. Ervik Havfiske forventer knapp tilførsel av hvitfisk og høyere priser i andre halvår, og har derfor valgt å holde igjen en større del av torskekvoten. Høye priser for agn og olje har svekket driftsmarginen. Selskapet forventer likevel at økt fangstkvantum og høyere fiskepriser vil bidra til positiv resultatutvikling resten av året.

Naustvik Enghav (35 prosent)
Domsteins andel av resultatet etter skatt i Naustvik Enghav inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde i første kvartal kr -0,9 mill. Naustvik Enghav har hatt stabilt salg og stabil driftsmargin i første kvartal. Domstein forventer vekst og positiv resultatutvikling for Naustvik Enghav resten av året.

Domstein Eiendom (49 prosent)
Årets leieinntekter beløper seg til kr 26,3 mill. Domsteins andel av resultatet etter skatt i Domstein Eiendom inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde i første kvartal kr 0,8 mill. Virksomheten vil bidra med ca. kr 5,8 mill. i likviditet i 2011.