Staten slipper Rocknes-erstatning

Dommen fra lagmannsretten blir stående og med det er det endelig avgjort at forsikringsselskapene ikke får erstatning.

Bulkskipet MS Rocknes grunnstøtte og kantret i Vatlestraumen sør for Bergen 19. januar 2004. 18 besetningsmedlemmer omkom i havariet, som også medførte betydelig forurensning i området.

I 2008 gikk 13 forsikringsselskaper til søksmål mot staten og krevde erstatning for sine kostnader som følge av havariet, til sammen ca 600 millioner kroner pluss renter.

Grunnlaget for erstatningssøksmålet var påstand om uaktsomhet hos Statens Kartverk Sjø knyttet til manglende melding om grunnen i Vatlestraumen, og uaktsomhet hos Kystverket knyttet til sikring av oppdatering av losenes farvannskunnskaper, samt at Kystverket ikke hadde merket grunnen utenfor Revskolten fyr i Vatlestraumen, skriver Kystverket i en pressemelding.

I 2009 ble staten i Oslo tingrett dømt til å betale til sammen nesten 23 millioner kroner til flere forsikringselskap.

– Havariet skyldes feilnavigering

Under ankebehandling i Borgartings lagmannsrett ble staten derimot frifunnet.

Lagmannsretten kom frem til at det ikke forelå erstatningsbetingende uaktsomhet fra statens side, og at det uansett ikke var årsakssammenheng mellom de påståtte forholdene og grunnstøtingen.

Årsaken til grunnstøtingen var andre forhold på skipets side, mente retten. Lagmannsretten kom til at grunnstøtningen mest sannsynlig skyldes feilnavigering av skipet, som av forskjellige årsaker var vanskelig å manøvrere i dette trange farvannet.

Frifinnelsen blir stående

Det er nå klart at lagmannsrettens dom med frifinnelse av staten blir stående, i det Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at motpartens anke ikke skal tas opp til behandling.

Frifinnelsen er total og motparten må dermed også dekke Statens saksomkostninger.

Saken er den første i sitt slag som er prøvet i rettsapparatet, og saken har blitt fulgt med interesse av myndigheter og rederinæring i og utenfor Norge, opplyser Kystverket.

Det er advokatene Ole Kristian Rigland og Arne-Martin Sørli hos Regjeringsadvokaten som har ført saken for Staten. De har vært bistått blant annet av stabsdirektør Tormod Lunde, seniorrådgiver Kjersti Tusvik og losinspektør Haldor Sæther fra Kystverket.

I tillegg har tidligere statslos og losinspektør Nils H Lund vært engasjert i saken. Det har vært en omfattende bevisførsel basert på ca 12 000 sider skriftlige bevis og over 30 vitner og sakkyndige hvorav 8 var ansatt i Kystverket. Hovedforhandlingen i lagmannsretten varte i 8 uker.