Har utført miljørisiko- og beredskapsanalyse

Kystverket har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet gjennomført en helhetlig miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk.

Analysen bygger på vurderinger av forventet trafikkutvikling, gjennomførte sjøsikkerhetstiltak og miljøsårbarhet.

– Anbefalingene i Kystverkets analyse gir gode innspill, som kan bidra til å styrke den statlige beredskapen mot akutt forurensning, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Særlig er forslagene som handler om å styrke lokale depoter og heve kompetansen hos lokale mannskap, svært interessante. Her inngår både kommunene, fiskefartøy og andre som kan bidra i det konseptet som Kystverket foreslår. Jeg vil nå gå grundig gå igjennom rapporten. Anbefalinger som har en økonomisk kostnad vil tas opp på ordinær måte i regjeringas budsjettbehandling, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Beredskapsanalysen fra Kystverket

Økt satsning på kommunal beredskap, helhetlige oljevernsystemer og raskere responstid er noen av anbefalingene Kystverket gir i denne analysen.

Kystverket har nylig ferdigstilt sin analyse av beredskapen mot akutt forurensning. Arbeidet bygger på analysene om sannsynlighet for oljeutslipp fra skipsfart og miljørisiko ved akutt forurensning, melder Kystverket.

Beredskapsanalysen beskriver behovet for å etablere komplette beredskapssystemer som består av nødvendig materiell og opplært personell. Kystverket anbefaler derfor følgende satsningsområder:

  • Økt satsing på kommunal beredskap mot akutt forurensning.
  • Lik grunnberedskap i alle beredskapsregionene langs kysten.
  • Raskere responstid ved å benytte redningstjenestens fartøy og losfartøy til innrigning av eventuelle havarister.
  • Betydelig styrking av oljeverndepotstyrker og styrking av opplæring og kompetanse hos personell.
  • Et større antall fiskefartøy og andre egna fartøy leies inn i for å bistå i beredskapen. Fartøyene vil være knyttet til Kystverkets oljeverndepoter.
  • Enkelte materiellinvesteringer for å sikre helhet i beredskapssystemene.

Det konkluderes også med at behovet for større materiellinvesteringer i dag er redusert gjennom de siste årenes bevilgninger til Kystverkets investeringsplan for oljevernmateriell.

Beredskapsanalysen bygger på «Analyse av sannsynlighet for Akutt oljeutslipp langs kysten av Fastlands-Norge, DNV 2010», og foreløpige konklusjoner fra det pågående miljørisikoanalyseprosjektet.

Sannsynlighetsanalysen er benyttet som grunnlag for å etablere en beredskap som skal gjøre det mulig å håndtere de hyppigst forekommende utslippene. Dette er kystnære bunkersutslipp på inntil 400 tonn og utslipp av råolje mellom 2000 og 20000 tonn.

Det anbefales at grunnberedskapen blir lik langs hele kysten og at den som i dag bør bestå av private, kommunale og statlige beredskapsressurser. Grunnberedskapen skal sikre at nødvendige beredskapsressurser bringes raskt på plass og at tiltak raskt iverksettes for å begrense oljeforurensningen.

Det er identifisert sju områder hvor konsekvensen av et oljeutslipp er høyere sammenlignet med kysten for øvrig. I disse sju områdene er det gjennom simulering av oljedrivbaner og tiltak, utarbeidet et områdespesifikk anbefaling om hva slags type og mengde utstyr som bør være på plass innen en gitt tid.

De identifiserte systembehovene i grunnberedskapen og i de sju områdene er sett under ett for å få frem det totale behovet for beredskapsressurser. Totalbehovet er deretter holdt opp mot dagens etablerte beredskapsløsninger i en gapanalyse for å kunne identifisere nettobehovet.

Bakgrunn

Miljørisiko- og beredskapsanalysen består av tre separate analyser:

Sannsynlighetsanalysen er utført av DNV og analyserer sannsynlighet for akutt oljeutslipp fra skipstrafikk langs kysten av fastlands-Norge basert på trafikkdata fra 2008 og estimater for trafikken i 2025. Her identifiseres det områder med forhøyet sannsynlighet for utslipp.

Miljørisikoanalysen analyserer miljørisiko forbundet med akutte utslipp fra skipstrafikken. Ulike miljøverdiers sårbarhet for akutt forurensing identifiseres. De mulige konsekvensene på miljøet av utslipp analyseres, og miljørisiko (sannsynlighet kombinert med konsekvens) i de ulike områdene langs kysten beregnes.

Beredskapsanalysen som nå er fremlagt, gir et grunnlag for dimensjonering av statens beredskap. Dagens beredskap er sammenlignet med anbefalt beredskap gjennom en gapanalyse. Analysen konkluderer med hva som må gjøres for å bringe beredskapen opp på anbefalt nivå.

Kilde: Fiskeri- og kystdepartementet