Austevoll Seafoods resultat falt i 2. kvartal

Austevoll Seafood oppnådde i andre kvartal 2011 et resultat før skatt på 89,1 millioner kroner, mot 426,6 millioner kroner i andre kvartal 2010.

Det fremgår av resultatrapporten for andre kvartal 2011 som Austevoll Seafood ASA la frem i dag. Verdien av biomasse (levende fisk) er i løpet av kvartalet nedjustert med 544 millioner kroner, som følge av fallende markedspriser.

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 3 648 i kvartalet (Q2 2010 MNOK 3166). EBITDA før verdijustering av biomasse i andre kvartal var MNOK 795,5 (Q2 2010 MNOK 650,2).

– Høyere prisoppnåelse for laks og ørret enn året før

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 3 648 i kvartalet (Q2 2010 MNOK 3 166). EBITDA før verdijustering av biomasse i andre kvartal var MNOK 795 (Q2 2010 MNOK 650).

– Prisoppnåelse på atlantisk laks og ørret har i andre kvartal 2011 vært høyere enn samme kvartal i 2010. Det er også oppnådd gode priser på fiskemel og -olje i kvartalet, men som forventet korrigerte fiskemelsprisene ned i andre kvartal og prisene har vært lavere enn samme kvartal 2010, heter det i rapporten fra selskapet.

Som resultat av fallende spotpriser for laks i kvartalet, har realiserte kontraktspriser vært høyere enn gjeldende spotpriser dette kvartalet. Virksomhetsområdet Lerøy Seafood Group ASA sin kontraktsandel var i andre kvartal 2011 på 48 prosent.

Negativ verdijustering av biomasse

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 674 (Q2 2010 MNOK 529). Verdijustering av biomasse i henhold til IFRS beløper seg til minus MNOK 544, tilsvarende IFRS biomassejustering for samme kvartal i 2010 var minus MNOK 68.

– Den store negative IFRS-justeringen i andre kvartal 2011 skyldes vesentlig lavere lakse- og ørretpriser per 30.06.2011 sammenlignet med lakse- og ørretprisene 31.03.2011. EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 130 (Q2 2010 MNOK 461), opplyser selskapet.

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i andre kvartal MNOK 1,6 (Q2 2010 MNOK 34). Nedgangen skyldes blant annet vesentlig lavere volum og negativ IFRS justering fra tilknyttede selskap innenfor oppdrett. Konsernets netto rentekostnader utgjorde i andre kvartal 2011 MNOK -51 (Q2 2010 MNOK -56).

Resultat før skatt og biomassejustering er i andre kvartal MNOK 633, resultat før skatt og biomassejustering i samme kvartal 2010 var MNOK 495.

– Styret er i det alt vesentlige tilfreds med konsernets resultat for andre kvartal, heter det i rapporten.

Les også: Flagger kjøp i Austevoll Seafood 21.05.2011

Markedsforhold og utsiktene fremover

Fiskemel og -olje
Normalisering av kvotenivået i Peru gav, som omtalt i forrige rapport fra selskapet, en korreksjon for fiskemelsprisene. Nivået har stabilisert seg og prisnivået per tonn er nå på USD 1 170 (FOB Peru, standard 65-66 prosent). Fiskeoljeprisene har hatt en stigning i andre kvartal, og selskapet forventer stabile priser på fiskeolje underbygget av god etterspørsel fra de tradisjonelle markedene, den voksende omega-3 bransjen, samt stigende priser på vegetabilske oljer.

Konsum
Styret forventer god etterspørsel etter konsernets konsumprodukter. For virksomheten i Europa ser styret at markedene for pelagisk fisk har holdt seg sterke siden årsskiftet med vedvarende stigende priser på sild og makrell. I Sør-Amerika forventes god etterspørsel både i hjemmemarkedet og for eksport, med stabilt gode priser fremover.

Produksjon, salg og distribusjon laks og ørret
Prisen på atlantisk laks har gått vesentlig ned i andre kvartal 2011 fra det som regnes å være ekstraordinære høye nivåer. Prisnedgangen forklares med en større vekst i det globale tilbudet de nærmeste årene enn hva vi har sett de to siste årene. Tilsvarende forventer styret en fortsatt god utvikling i den globale etterspørselen etter atlantisk laks.

– Forannevnte, sammenholdt med forventning om bedret produktivitet i virksomhetsområdets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlaget for vår positive holdning til virksomhetsområdet, skriver styret.

Konsernet
Utvikling av varige verdier krever tålmodighet og evne til å være langsiktig. Konsernet er solid, har vist en god utvikling og er i dag godt posisjonert i flere deler av verdens sjømatnæring, og skal over tid vokse og utvikle seg videre innenfor de områdene konsernet er etablert, heter det i rapporten.

– Konsernets gode posisjon i verdens sjømatnæring danner grunnlag for en positiv holdning til konsernets utvikling fremover, skriver styret i rapporten.