Økt salg og bedre resultat i Domstein

Domstein ASA oppnådde i andre kvartal 2011 et resultat før skatt på 0,5 millioner kroner, mot -2,8 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

Driftsinntektene økte til 145,7 millioner kroner i andre kvartal 2011, fra 129,6 millioner kroner (proforma) i andre kvartal i fjor. Det fremgår av regnskapsrapporten for 2. kvartal 2011, som Domstein ASA la frem i dag.

EBITDA ble 5,8 millioner kroner i andre kvartal 2011, mot 5,2 millioner kroner i andre kvartal i fjor. EBIT ble 2,4 millioner kroner i andre kvartal i år, mot 1,8 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Totalresultatet havnet på -1,4 millioner kroner i andre kvartal i år, mot -1,9 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

Bokført egenkapital var på 141,9 millioner kroner ved utløpet av årets første kvartal. Justert for kortsiktige bankinnskudd var egenkapitalandelen 31,3 prosent. Netto rentebærende gjeld var på 218,8 millioner kroner den 31. mars i år, mot 336,0 millioner kroner den 31. mars i fjor.

Konsernets balanse pr. 30. juni utgjorde 454,6 millioner kroner, mot 655,4 millioner kroner pr. 30. juni i fjor. Bokført egenkapital var på 141,4 millioner kroner ved utløpet av første halvår, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 31,1 prosent. Netto rentebærende gjeld var på 235,7 millioner kroner den 30. juni, mot 350,7 millioner den 30. juni i fjor.

I de sammenlignbare proformatallene for 2010, er resultatandelen fra Norway Pelagic tatt ut og resultatandelen fra Domstein Eiendom tatt inn, slik at tallene er sammenlignbare med 2011. Domstein har som kjent solgt selskapets eierandel i Norway Pelagic ASA.

Domstein Fish

Salget i andre kvartal var 17 prosent høyere enn i fjor. Økningen skyldes først og fremt økt salg av agn på grunn av forskyving av akkarfisket.

Salget av hvitfisk har vært stabilt i andre kvartal. Driftsmarginene har vært presset på grunn av økte råvarepriser og sterk norsk krone. Prisene for torskeråstoff har økt med 18 prosent og for seiråstoff med nærmere 30 prosent. På grunn av avtalestrukturen i dagligvaremarkedet går det en viss tid før en får justert salgsprisene tilsvarende.

– Det forventes at driftsmarginene normaliserer seg i løpet av tredje kvartal, men lønnsomheten vil fortsatt være sterkt påvirket av valutautviklingen, skriver styret i regnskapsrapporten.

Les også: Domstein refinansierer 22.06.2011

Domstein Sverige

Salget har vært stabilt, men driftsmarginen er redusert på grunn av høye priser for rognkjeksrogn fra fjorårets sesong. Det gamle råvarelageret er nå opprodusert, og prisene fra årets sesong er vesentlig lavere. Selskapet forventer derfor normale marginer og bedre resultat i andre halvår.

Ervik Havfiske (50 prosent)

Domsteins andel av resultatet etter skatt i Ervik Havfiske inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde i andre kvartal kr 0,6 mill. og kr 1,3 mill. akkumulert.

Båtene i Ervik Havfiske fisket 7 350 tonn i første halvår mot 7 812 tonn i fjor. Gjennomsnittlig salgspris var kr 17,99 pr. kg mot kr 16,54 i fjor. Av årets torskekvote gjenstår 2 389 tonn mot 1 689 tonn i fjor. Ervik Havfiske forventer knapp tilførsel av hvitfisk og høyere priser i andre halvår og har derfor valgt å holde igjen en større del av torskekvoten.

Høye priser for agn og olje har svekket driftsmarginen. Det forventes likevel at økt fangstkvantum og høyere fiskepriser vil bidra til positiv resultatutvikling resten av året, heter det i rapporten fra Domstein. Urealisert kurstap på valutalån utgjorde i kvartalet kr 6,6 mill. og for første halvår kr 3,1 mill.

Naustvik Enghav (35 prosent)

Domsteins andel av resultatet etter skatt i Naustvik Enghav inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde i andre kvartal kr 1,1 mill. og kr 0,2 mill. akkumulert.

Naustvik Enghav har hatt stabilt salg og stabil driftsmargin i første halvår. Det forventes vekst og
positiv resultatutvikling resten av året, skriver syret i Domstein ASA i regnskapsrapporten.