Skal gjennomgå lostjenesten

Illustrasjonsbilde: Losfartøyet «Los 120» ble  døpt i Kristiansund 11. mai 2010. Foto: Geir Tøvik / Kystverket

Regjeringen nedsetter et offentlig utvalg for utredning av lostjenesten.

– Flere forhold tilsier at det nå bør foretas en helhetlig gjennomgang av lostjenesten. Regjeringa har i dag derfor besluttet at det skal nedsettes et offentlig utvalg med representanter fra ulike aktører.

Det sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen torsdag 20. oktober, under sitt innlegg på Transport- og logistikkonferansen 2011, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

– Lostjenesten er et viktig sjøsikkerhetstiltak, som legger viktige rammebetingelser for sjøtransporten. Regjeringa er opptatt av at vi har en fremtidsrettet, kostnadseffektiv og brukervennlig lostjeneste. Det helt avgjørende at lostjenesten ivaretar sjøsikkerheten og miljøet langs vår sårbare kyst på en god måte. Samtidig skal vi tilrettelegge best mulig for næringsaktivitet langs kysten, og for å få mer transport over på sjø, sa fiskeri- og kystministeren.

Lostjenesten er et av våre viktigste sjøsikkerhetsrettede tiltak, men har i de senere årene stått overfor flere utfordringer. Som en illustrasjon på dette har det vært nødvendig med avgiftsøkninger som til tider har ligget over forventet prisutvikling. Det har også vært reist spørsmål om omfanget av lostjenesten, og om farledsbevisordningen kan erstatte bruk av los. I tillegg er det en teknologisk utvikling innen navigasjonsutstyr og kompetanse ombord på fartøy som trafikkerer norskekysten, påpekte Berg-Hansen.

– Utvalget skal etter planen avgi sin NOU mot slutten av neste år, og det jobbes nå med sammensetningen. NOU-en fra utvalget vil være et viktig og helt sentralt innspill i regjeringens arbeid med å videreutvikle lostjenesten, sa Berg-Hansen.