Enighet om utkastforbud i Skagerrak

Fiskeriministerne fra Norge, Sverige og Danmark signerte denne uken i Stockholm, en felles erklæring om forbud mot utkast av fisk i Skagerrak.

– Utkastforbud i Skagerrak er en milepæl i arbeidet med å sikre en bærekraftig forvaltning av våre felles ressurser. Jeg håper dette vil ha effekt også i andre havområder, og at vi nå påvirker reformen i riktig retning. Vi arbeider nå for framtidas fiskere og forbrukere av sjømat, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Dette er en sak jeg har vært svært opptatt av, og jeg er veldig glad for at vi nå kan signere en felles politisk erklæring som slår fast at utkast av fisk ikke er forenlig med en bærekraftig forvaltning av våre felles fiskeressurser, sier fiskeri- og kystministeren.

– Vi ser at utkast er satt på dagsorden i små og store fora, regionalt og globalt. I denne konteksten ønsker Norge, Sverige og Danmark å være i forkant ved å forby utkast i Skagerrak. Skagerrak er et lite havområde, men det er et viktig område for dem som bor i nærheten og for fiskerne fra disse tre landene, la Berg-Hansen til.

Hun understreker at utkast av fisk er en sløsing med fiskeressursene våre, og er en av de viktigste årsakene til overbeskatning av fiskebestander i Nordsjøen. Norge har arbeidet for å få EU til å endre sin utkastpolitikk. I løpet av de siste årene har Norge innført flere tiltak for å redusere utkast. Sammen deler og forvalter Norge og EU ressursene i Nordsjøen og Skagerrak.

– Derfor er vi så avhengige av hverandre for å oppnå en bærekraftig beskatning, sier Berg-Hansen.

EUs fiskere er pålagt å kaste ut fisk

I mange år har den største utfordringen i forvaltningssamarbeidet mellom Norge og EU vært at partene forvalter Nordsjøbestandene på til dels ulik måte. Norge har i sine fiskerireguleringer utkastforbud, og har innført reguleringer for å unngå uønsket bifangst. EUs fiskere er derimot pålagt å kaste ut fisk som de ikke har kvote på eller som er for liten.

EU har nå lagt frem et forslag til reform av sin felles fiskeripolitikk. Reformen peker klart i retning av forbud mot utkast av fisk. Arbeidet for å redusere utkast vil derfor prege Norges samarbeid med EU også i tida som kommer, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet.

Les erklæringen fra fiskeriministrene her:

Stockholm den 23 november 2011

Införandet av förbud mot utkast av fisk i Skagerrak

Danmark, Norge och Sverige har långa traditioner av att gemensamt nyttja och förvalta fiskeresurserna i Skagerrak. Därmed har Danmark, Norge och Sverige ett ansvar för bevarandet och ett hållbart nyttjande av fiskeresurserna i detta område.

Vi ministrar med ansvar för fiske i Danmark, Norge och Sverige – Mette Gjerskov, Lisbeth Berg-Hansen och Eskil Erlandsson – anser alla att utkast av fisk inte är förenligt med ett hållbart nyttjande av våra gemensamma resurser. Det är slöseri med god och nyttig mat och undergräver insatsen som görs för att få till stånd en hållbar förvaltning av fiskbestånden. Därför är utkast av fisk helt oacceptabelt. Det leder också till oregistrerade fångster och sämre kvalitet på vetenskaplig rådgivning som är grunden för de beslut vi fattar. Vi har därför gemensamt beslutat att utkast av fisk ska förbjudas i Skagerrak.

Vi ministrar har för avsikt att införa utkastförbudet senast den 1 januari 2013. Detta betyder att fiskare både kan och måste landa sina fångster. Som följd av förbudet mot utkast förväntar vi oss också kunna fastställa högre kvoter i området.

Danmark, Norge och Sverige ska också arbeta för att förenkla och harmonisera regelverket i Skagerrak så att det praktiska fisket blir så rationellt som möjligt och att regelverket inte bidrar till utkast av fisk. I detta arbete ser vi främjandet av selektiva redskap som en viktig komponent.

Frågan om utkast står högt på den internationella dagordningen både regionalt och globalt. I detta sammanhang önskar Danmark, Norge och Sverige vara i framkant. Vi hoppas att vårat gemensamma initiativ ska understödja den pågående reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik och bana väg för ett generellt utkastförbud i andra Europeiska farvatten.

Mette Gjerskov Lisbeth Berg-Hansen Eskil Erlandsson