«Tenketank» skal løfte fiskeridebatten

«Nordic Marine Think Tank» er en nyetablert nordisk «tenketank» som skal bidra til mer kompetanse i den offentlige debatten om havmiljø og marin forvaltning.

De nordiske landene har en unik kompetanse i spørsmål om havmiljø og marin forvaltning. Men de kompetente røstene kommer bare til orde i begrenset omfang i den offentlige debatten, mener en rekke nordiske fiskerieksperter.

En ny nordisk tenketank skal bidra til å rette opp i dette misforholdet. Fiskerieksperter på tvers av de nordiske landene gikk, med støtte fra Nordisk ministerråd, sammen om å etablere Nordic Marine Think Tank på et møte i København den 30. januar 2012.

– Skal sikre en kvalifisert fiskeridebatt

Tenketanken skal være med på å sikre en kvalifisert debatt om fiskeripolitikken i Norden og internasjonalt. Ifølge stifterne er det for mye strategisk kommunikasjon og ensidig informasjon rundt utnyttelsen av ressursene i havene.

Nordic Marine Think Tank skal blant annet arbeide med makrellspørsmålet i Nord-Atlanteren, regulering av fisket i internasjonale farvann, havvindmølleparker og fredning av havområder, samt generelt dokumentere hvordan fiske og andre marine aktiviteter påvirker tilstanden i havene.

– Havene og deres økosystemer skal være sunne, og den næringsmessige utnyttelsen av de levende ressursene i havene skal være bærekraftig. Vi må sikre at havet fortsetter å være en kilde til en sunn samfunnsøkonomi framover. Men vi må også finne en balanse mellom gevinsten ved utnytting og belastningen på økosystemet. Tenketanken skal sikre at begge sider er godt belyst i den offentlige debatten og ved politiske vedtak, uttaler en av stifterne, Victor Hjort. Han er forhenværende direktør for Eurofish.

Ønsker saklig diskusjon

Folkene bak tenketanken ønsker ikke minst å sikre at diskusjonen om fiskets innvirkning på økosystemene i havene foregår på et saklig og velfundert vitenskapelig grunnlag. I det globale og regionale debattklimaet er det behov for å skjelne mellom fakta og – i verste fall – strategisk kommunikasjon, mener grunnleggerne.

Tenketanken er uavhengig av myndigheter og økonomiske sektorinteresser, men stifterne oppfordrer til samarbeid med enhver frivillig organisasjon som deler disse meningene.

På sitt konstituerende møte i København den 30. januar 2012, med 30 deltakere fra de nordiske landene, ble Nordic Marine Think Tank etablert med vedtekter og retningslinjer for det kommende arbeidsprogrammet og valg av et styre.