Vil ha lavere seikvote

Fiskebåtredernes Forbund foreslår at kvoten for nordøstarktisk sei blir 32.000 tonn mindre i 2010 enn i 2009.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) støtter med dette forslaget fra Havforskningsinstituttet, som vil ha en større kvotereduksjon enn ICES, Det internasjonale havforskingsrådet, melder Fiskebåt på sin nettside.

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk sei til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. ICES har beregnet fiskedødeligheten til å være vesentlig under føre-var-nivået, og gytebestanden er fortsatt godt over føre-var-grensen, opplyser Fiskebåt.

Fiskebåtredernes Forbund viser i et brev til departementet og Fiskeridirektoratet til at forvaltningsstrategien for nordøstarktisk sei innebærer at kvoten i ”normale” bestandssituasjoner fastsettes som den gjennomsnittlige TAC av de 3 neste årene ved en fiskedødelighet lik 0,35 (Fpa). I tillegg ligger det inne et stabiliserende element som sier at kvoten normalt ikke skal endres med mer enn 15 prosent fra et år til et annet. Forbundet viser til at ICES har evaluert forvaltningsstrategien, og funnet den til å være konsistent med føre var kriteriene, skriver Fiskebåt.

– Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at ICES på bakgrunn av forvaltningsstrategien anbefaler en kvote på 204.000 tonn nordøstarktisk sei i 2010, som gir en beregnet fiskedødelighet på 0,30. Kvoteanbefalingen innebærer en reduksjon i TAC på drøyt 9 prosent i forhold til årets kvote på 225.000 tonn, uttaler Fiskebåt.

Føre-var-nivå

– Fiskebåtredernes Forbund konstaterer samtidig at Havforskningsinstituttet mener det vil være fornuftig å ha en fiskedødelighet under føre-var-nivå i forvaltningsregelen. Havforskningsinstituttet har tidligere beregnet at en fiskedødelighet på 0,32 er den dødeligheten som over tid gir høyest langtidsutbytte for nordøstarktisk sei. Det er da ikke tatt hensyn til hvordan seibestanden påvirker andre bestander i havet, uttaler Fiskebåt.

Havforskningsinstituttet viser i sine kommentarer til ICES-anbefalingene til at bestandsvurderingene for tiden er usikre, at årsklassene etter 2002 er under middels nivå eller svake, og at bestandsberegningene viser en relativt bratt nedgang i totalbestanden etter 2006. Havforskningsinstituttet mener at en beskatning på føre-var-nivå vil redusere gytebestanden ytterligere de nærmeste årene. Havforskningsinstituttet mener at dette forsterker anbefalingen om å velge en lavere fiskedødelighet enn føre-var-nivå i høstingsregelen, og gjentar sin tidligere anbefaling om at kvoten for nordøst arktisk sei for 2010 bør settes i henhold til en høstingsregel med en fiskedødelighet på 0,32. Dette vil i så fall innebære en kvote på 193 000 tonn, som vil være 14 prosent lavere enn kvoten for 2009, men likevel innenfor den år-til-år variasjonen som høstingsregelen tillater (+/- 15 prosent), opplyser Fiskebåt.

Fiskebåtredernes Forbund viser samtidig til kommentarene fra Fiskeri- og kystdepartementet under kvotefastsettelsen for 2009, der departementet viste til at kvoten for 2008 var fastsatt til 247 000 tonn, men at det var lite sannsynlig at denne kvoten ville bli tatt. Departementet bestemte samtidig at på bakgrunn av at Havforskningsinstituttet hadde påpekt stor usikkerhet knyttet til bestandsberegningene, skulle ikke den etablerte kvotefleksibiliteten benyttes til å øke den totale kvoten ut over 225 000 tonn i 2009. Departementet presiserte samtidig at det syntes å være et behov for en gjennomgang av den etablerte forvaltningsstrategien for nordøst arktisk sei, og at departementet tok sikte på å gjennomføre dette i løpet av 2009.

– Nedgang i bestanden

– Fiskebåtredernes Forbund er enig i at seibestanden synes å være i nedgang, noe som ikke minst blir bekreftet av utøverne på sjøen. Forbundet vil samtidig understreke at bestanden av nordøst arktisk sei fortsatt er veldig sterk i et historisk perspektiv. Rett nok er det knyttet en viss usikkerhet til bestandsberegningene, men arbeidsgruppen i ICES har av forsiktighetshensyn foretatt korrigeringer som gjør oppsiden i bestandsanslaget mer sannsynlig enn en nedside. Fiskebåtredernes Forbund mener likevel at det kan være fornuftig å vise varsomhet i kvotefastsettelsen under slike bestandsnedganger som vi opplever nå, uttaler Fiskebåt.

Fiskebåtredernes Forbund mener at forbundets forslag til forvaltningsstrategi for sei i 2006 vil være et godt utgangspunkt for Fiskeri- og kystdepartementets varslede revisjon av strategien. Forbundet legger samtidig til grunn at en eventuell endring av strategien vil kunne kreve godkjenning av ICES, selv om det ikke er noe element i den foreslåtte strategien som tilsynelatende skulle være i strid med føre-var-kriteriene. Fiskebåtredernes Forbund mener at et endelig valg av ny forvaltningsstrategi først bør gjøres med virkning for kvoteåret 2011.

Fiskedødelighet 0,32

Når det gjelder kvotefastsettelsen for 2010, støtter Fiskebåtredernes Forbund forslaget fra Havforskningsinstituttet om å legge en fiskedødelighet på 0,32 til grunn i forvaltningsstrategien, i første omgang som et ad hoc føre-var tiltak. Dette vil gi en kvote på 193.000 tonn nordøst arktisk sei i 2010, som innebærer en reduksjon på 32.000 tonn, eller 14,2 prosent, i forhold til kvoten i 2009. I forhold til forslaget fra ICES vil det gi en kvotereduksjon på 11.000 tonn.

Lettere å håndtere

Fiskebåtredernes Forbund bemerker avslutningsvis at dersom Fiskeri- og kystdepartementet ønsker en enkel forvaltningsstrategi for nordøstarktisk sei, så er Havforskningsinstituttets forslag åpenbart lettere å håndtere enn forbundets forslag fra 2006, som åpner opp for en årlig diskusjon om valg av fiskedødelighet. Fiskebåtredernes Forbund viser likevel til at et slikt intervall i forvaltningsstrategien gir Fiskeri- og kystdepartementet større mulighet til å ta både biologiske og andre hensyn i kvotefastsettelsen. Det kan være fordelaktig å ha denne muligheten for en av de sentrale hvitfiskbestandene, i og med at kvotefastsettelsen for de andre bestandene skjer i samarbeid med andre land, skriver Fiskebåt.

Vil ha bort kvotefleksibilitet

– Fiskebåtredernes Forbund er åpen for å øke tillatt endring i kvoten fra et år til et annet fra 15 prosent til 20 prosent i forvaltningsstrategien, nettopp for å kunne reagere raskt ved plutselige endringer i bestanden, uttaler Fiskebåt.

Men Fiskebåtredernes Forbund uttrykker igjen at forbundet mener at kvotefleksibiliteten som ble innført i reguleringsopplegget for nordøst arktisk sei bør tas bort for godt.

– Det er spesielt uheldig med slik kvotefleksibilitet i situasjoner der det er usikkerhet knyttet til bestandsberegningene og bestandsutviklingen, uttaler Fiskebåtredernes Forbund.