HAV21: Staker ut kursen for marin forskning

Norges posisjon som marin stormakt med strategisk beliggenhet i nordområdene, stiller krav til hvordan vi bør prioritere innenfor marin forskning.

Det skriver HAV21 i en pressemelding. Styrket marin forskning i nordområdene er ett av de områdene strategigruppen HAV21 peker på i den samlede marine forskningsstrategien HAV21 som denne uken ble overrakt fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– De norske havene gir fantastiske muligheter for å høste naturens ressurser. Sjømatnæringen er sammen med offshorenæring og skipsfart en av de tre viktigste norske næringsklyngene. Det må vi bygge videre på, samtidig som vi trenger kunnskap for å forvalte havet slik at også kommende generasjoner kan nyte godt av det, sier strategidirektør Liv Monica Stubholt i Kværner, som har ledet strategigruppen HAV21.

– Det er ikke likegyldig hva vi forsker på i Norge, og heller ikke likegyldig hvilke temaer vi velger for å bli best i klassen. Marin forskning er noe av det mest framtidsrettede vi kan satse på, sier Stubholt i en pressemelding, og viser til at vår bruk og forvaltning av havet har betydning både nasjonalt og internasjonalt.

– Vår strategiske beliggenhet i nord gjør at Norge omfattes med stor, internasjonal interesse. Det stiller krav til hvordan vi bør prioritere innenfor marin forskning, sier hun. Som eksempel viser hun til behovet for å styrke det juridiske grunnlaget for å forvalte ressurser, ivareta Norges interesser og kvalitetssikre beslutningsprosessene.

– Norge er internasjonalt ledende innenfor marin naturvitenskapelig forskning. Det gir oss et godt grunnlag for å forvalte og bruke havet med respekt, omtanke og langsiktighet, og vi må hegne om og videreføre denne styrken, sier Stubholt som med HAV21-strategien håper å få også jurister og samfunnsvitere på banen.

– Stryket samfunnsvitenskapelig forskning er viktig for å bidra til bedre beslutningsgrunnlag for regulering, forvaltning og verdiskaping knyttet til kyst- og havområdene, påpeker Liv Monica Stubholt.

Mer om HAV21
Regjeringen ved Fiskeri- og kystdepartementet nedsatte høsten 2011 en strategigruppe for å utvikle forslag til en samlet strategi for all marin forskning de kommende årene.

  • Strategien ble lanserrt i Oslo 7. november.
  • Hav21 anbefaler 7 prioriterte områder for marin FoU for å kunne innfri næringsmessige og politiske mål for marin sektor.
  • Strategigruppen har hatt 18 medlemmer fra forskningsmiljøer, miljøorganisasjoner, offentlige etater og næringsliv over hele landet.
  • Bredt sammensatte arbeidsgrupper innenfor forvaltning, fiskeri, havbruk og mat har bearbeidet ca. 400 innspill fra en rekke miljøer og gitt sine anbefalinger til strategigruppen.
  • Norges forskningsråd har vært sekretariat for HAV21.