– Store konsekvenser i syv områder

Arkivbilde av offshore vindmøller. Foto: Norges forskningsråd

For fiskeriene vil konsekvensene av vindanlegg på havet spenne fra meget små til meget store, avhengig av hvor anlegget er lokalisert.

Det viser Fiskeridirektoratets utredning om konsekvensene for fiskerinæringen, dersom det etableres havbasert vindkraftverk i ett eller flere av femten foreslåtte områder.

Fiskeridirektoratets fagrapport er et bidrag til Norges vassdrags- og energidirektorats konsekvensutredning, som er utført på oppdrag for Olje- og energidepartementet.

Arealkonflikter

– De negative konsekvensene for fiskeri er i hovedsak knyttet til arealbruken av havbaserte vindkraftverk, usikkerheten knyttet til om det er mulig å fiske inne i området, og virkninger som kan påvirke fiskenes atferd, gyte- og vandringsmønster, forteller seniorrådgiver Monica Langeland i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Hele kategoriskalaen er benyttet i vurderingen av områdene, fra 1 for «meget lave konsekvenser», til 5 for «meget store konsekvenser».

– Store konsekvenser i syv av 15 områder

I syv områder vil havbaserte vindanlegg få meget store konsekvenser for fiskeriene: Træna vest, Nordøyan (ytre Vikna), Trænafjorden (Selvær), Frøyagrunnene, Olderveggen, Sandskallen (Sørøya nord) og Nordmela, fremgår det av Fiskeridirektoratets utredning.

I vurderingen er det brukt fangstdata, sporingsdata og kystnære fiskeridata. I tillegg har fiskerinæringen ved Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskebåtredernes Forbund og Pelagisk Forening bidratt aktivt med informasjon om utredningsområdene.

Tre faktorer beskriver konsekvensene for fiskeriaktiviteten:

  • Beregnet førstehåndsverdi fra fiskeriene i utredningsområdet, som forteller mye om aktivitetsnivået og hvor viktig området er i nasjonal målestokk.
  • Antall fartøy under 15 meters lengde. Disse fartøyene har begrenset rekkevidde, og er derfor mindre egnet til å finne alternative fangstområder, hvis de utestenges fra sine nåværende områder. Dersom et område har et høyt antall av disse mindre fartøyene øker konsekvensene ved utbygging av havvindanlegg.
  • En fiskerifaglig totalvurdering av utredningsområdet.

– Behov for retningslinjer

– Sikkerhetssoner og aktivitetsbegrensninger vil hindre fiskeriaktivitet, men omfanget av begrensningene er på dette tidspunktet ikke klarlagt. Det bør derfor lages retningslinjer for å løse disse problemstillingene, der både utbyggere og fiskerinæringen er aktive deltakere, understreker Langeland.

Hun anbefaler at fiskerifaglig personell tar del i alle faser av planleggingsarbeid med havbasert vindkraftverk, og at det etableres god kontakt med fiskerinæringen. Dette vil være et avbøtende tiltak for å fremme mulighetene for sameksistens.