Fritidsfiskere kan fiske mer med registrert båt

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / NFD

Kvantumsgrensen for omsetning i fritidsfisket etter torsk nord for 62°N økes fra 1000 til 2000 kg rund vekt per kalenderår.

Samtidig stilles det krav om at fartøy som leverer torsk for omsetning, skal være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene, slik at det fremkommer på sluttseddel hvilket fartøy som er benyttet. Dette gjelder også sør for 62°N, hvor kvantumsgrensen på 1000 kg videreføres.

– Folk langs kysten har lange tradisjoner for å fiske litt torsk for omsetning, selv om man ikke er fisker av yrke. Slikt fritidsfiske bidrar til økt trivsel og aktivitet i mange små kystsamfunn. Samtidig som kvoten øker synes jeg det er viktig å få på plass en registreringsordning som sikrer at den torsken som omsettes er fisket i tråd med forutsetningene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. februar 2013.

Kvantumsgrensen gjelder både per fartøy og per person. For å kunne fiske inntil 2000 kg nord for 62°N, kan verken fartøy eller person ha fisket torsk for omsetning sør for 62°N det samme året.

De nye bestemmelsene, herunder krav til merking av fartøyet, er tatt inn i forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land.

Kravet om fartøyregistrering gjelder kun dersom det fiskes torsk for omsetning, presiseres det i en melding fra departementet.

Omsetningsgrense kr 50.000

Havressursloven fastsetter en omsetningsgrense på kr 50 000 i fritidsfisket (uansett art) innenfor det enkelte kalenderår per person og per fartøy, opplyser Fiskeridirektoratet. Disse reglene er ikke endret.