Båteiere og havner må hindre forurensning

Gammel olje, bunnstoff og batterier fra båter kan være miljøskadelig dersom det ikke håndteres riktig.

– Småbåthavner og opplagsplasser har en plikt til å hindre miljøskadelig forurensning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

En undersøkelse av miljøtilstanden i småbåthavner fra 2011, viser at til dels høye konsentrasjon av tungmetaller og organiske miljøgifter, er et problem mange steder ved kysten i Norge, både i grunnen på land og i sjøbunnen utenfor.

Den viktigste kilden til forurensning ser ut til å være spyling og vedlikehold av båtskrog.

Miljødirektoratet minner derfor småbåthavnene og båteierne hva de selv kan gjøre for å hindre forurensning foran en ny båtsesong.

Praktiske innretninger

Havnene er forpliktet til å ha praktiske innretninger som gjør at brukerne kan levere kjemikalierester, bunnstoffrester, batterier, spillolje og lignende på plassen, opplyser Miljødirektoratet.

Etter beste evne bør de samle opp bunnstoff som fjernes fra skrogene. Spyleplasser med tett dekke, oppsamling av avrenningsvann og enkle rensesystemer med sandfangkum og filter kan bidra til at utslipp fra virksomheten ikke fører til miljøskader.

Det er viktig at den enkelte båteier bruker disse systemene.

Avfallsplan

Havneansvarlige og kommuner har også et ansvar for å utarbeide en avfallsplan som beskriver mottaksordninger for avfall og involvere brukere i dette arbeidet.

Miljødirektoratet vil fortsette å kontrollere sammen med Fylkesmannen om småbåthavnene følger miljøkravene.

Råd og tips

Tips til miljøvennlig båthold:

 • Sett opp beholdere for ulike typer farlig avfall. Beholderne skal være godt merket, sikret mot uvedkommende og lett tilgjengelig for brukerne. Ta kontakt med et avfallsselskap for hjelp.
 • Skaff slipemaskin(er) med støvsuger for sliping av skrog og duker til å dekke grunnen ved skraping av bunnstoff.
 • Planlegg for å etablere fast dekke (asfalt/betong) med oppsamling av partikler (for eksempel sandfangskum) der hvor det foregår avspyling av bunnstoff. Spylevann bør ikke gå rett til grunn eller sjø uten at partikler fanges opp. Dette gjelder spesielt for utvidelser og nyetablering av småbåthavner, men er også aktuell for eksisterende havner.
 • Informer båteierne om deres plikt til å samle opp bunnstoff og håndtere avfall i samsvar med marinaens innsamlingsopplegg.
 • Ha god dialog med båteierne og begrunn miljøtiltak.
 • Sørg for god kapasitet på avfallsinnretninger i høysesongen.

Ta vare på egen sikkerhet:

 • Produkter som benyttes ved båtpuss kan inneholde stoffer som er helseskadelige, blant annet løsemidler og stoffer som irriterer huden eller fremkaller allergi.
 • Les etiketten på produktene og følg anvisninger for sikker bruk.
 • Unngå å søle kjemikalier på huden – bruk egnede hansker og arbeidsklær som beskytter huden mot søl.
 • Bruk støvmaske og beskyttelsesbriller ved sliping, pussing eller annet arbeid som genererer støv.
 • Bruk gjerne beskyttelsesbriller for å hindre søl og sprut i øynene når du arbeider under skroget aller andre utsatte plasser.

Dette må du kildesortere:

 • Spillolje, motoroljer og smøreoljer (bør holdes atskilt fra olje med vann, så blir det billigere å levere på grunn av refusjonsordning).
 • Oljeforurenset masse og vann med olje-/dieselrester, for eksempel fra bunnen av båter.
 • Oljefilter, bensinfilter og dieselfilter.
 • Blandet drivstoff.
 • Blybatterier.
 • Andre batterier.
 • Malingsrester, løsemidler, fugemasser, avskrapt bunnstoff, filler og koster med maling/bunnstoff
 • Spraybokser.
 • Elektrisk- og elektronisk utstyr (EE-avfall).

Kilde: Miljødirektoratet