Foreslår å endre avgiften for vektkontroll

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår igjen å endre avgiften for tilsyn med vekter på fiskemottak.

– Avgiften som ble innført 1. januar viste seg å få noen urimelige utslag. Vi har derfor gått gjennom saken på nytt og gjort justeringer som skal gi en mer rettferdig avgift, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at årsavgiften blir basert på samlet omsetning i det enkelte selskap foregående år, ikke på hvor mange fiskemottak det enkelt selskap har. Den nye avgiften vil bli en promille-avgift på totalomsetningen, med et tak på avgiftsbetalingen. Bagatellmessige avgiftsbeløp vil ikke bli innkrevet. Så lenge omsetningstallene kan hentes fra selskapenes innleverte regnskaper, vil næringen ikke bli påført ytterligere rapporteringskrav, opplyses det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. Forslaget sendes nå ut til høring.

Kontrolleres av Justervesenet

Det er Justervesenet som har ansvaret for tilsynet med vektene for fiskemottak, og utgangspunktet er at alle tilsynskostnadene skal dekkes gjennom årsavgifter. Inntil ny forskrift er på plass blir det ikke innkrevd avgifter.

Den foreslåtte beregningsmodellen er nærmere beskrevet i høringsnotatet. Høringsfristen er 8. juli 2016.

Les mer: Høring: Ny modell for beregning av årsavgift til finansiering av Justervesenets tilsyn