Kvoterådene økes for makrell, kolmule og nvg-sild

En sildestim. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet

Det internasjonale havforskningsrådet ICES har i dag lagt frem kvoteråd for 2017.

Makrellrådet går opp med 22 prosent og kolmulerådet med 73 prosent. For nvg-sild er det gitt et råd som er mer enn dobbelt så høyt som det forrige, melder Havforskningsinstituttet.

Silderådet øker fordi bruk av ny metodikk har resultert i en oppjustering av bestanden. Det er også slik at høstingsregelen tillater betydelig høyere fiskedødsrate og økning i kvotene når bestanden er estimert å være høyere.

Kvoterådet for nvg-sild er på 646 075 tonn som er 104 prosent høyere enn rådet som ble gitt for 2016.

Ny metodikk ga nytt bestandsestimat

Katja Enberg er leder for program Norskehavet på Havforskningsinstituttet, og leder for tiden ICES-arbeidsgruppen som gir råd på nvg-sild, makrell og de andre pelagiske bestandene.

– Det er ikke slik at trenden har snudd for nvg-silda. Bestanden er fremdeles for nedadgående å regne. Når kvoterådet likevel går opp, skyldes det metoderevisjonen på nvg-sild som er gjort i år, sier Katja Enberg.

− Her har vi kunnet vektlegge sikrere data, og det medførte et nytt, høyere estimat for bestanden. Når vi i tillegg har en høstingsregel hvor fiskedødeligheten er sterkt avhengig av bestandsnivået, øker rådet sammenlignet med det vi gav for 2016, da det gamle estimatet lå til grunn, forklarer Enberg.

Makrellen ser ut til å stabilisere seg

Etter noen rekordår for makrellen, har bestandsøkningen flatet noe ut de to siste årene. Like fullt er makrellbestanden på nærmere 4,6 millioner tonn. Anbefalingen for 2017 er på 944 302 tonn.

– Økningen i kvoterådet baserer seg på at indeksen fra tråltoktet i De nordiske hav fra 2016 er høyere og mer på nivå med indeksen i 2014 enn den i 2015, sier Enberg.

− God tilvekst til kolmulebestanden

Rekrutteringen til kolmulen har vært god de fem–seks siste årene. Bestanden har økt jamt og trutt siden 2010, og er ventet å ligge på ca. 6,8 tonn i 2017. Årets råd er på 1 342 330 tonn, som er 73 prosent høyere enn 2016-rådet.

– Kvoterådet reflekterer den gode utviklingen kolmula har hatt siden 2010 – spesielt de store årsklassene 2013 og 2014. Toktindeksen er også betydelig høyere i 2016 enn i 2015, og i tillegg er fiskedødsraten for maksimalt langtidsutbytte oppjustert. I sum bidrar dette til å øke kvoten, sier Katja Enberg.

− Usikkerhet i bestandsestimeringen

De tre bestandene er i god forfatning, selv om trendene er litt forskjellige. Katja Enberg minner om at endringene i kvotene fra år til år reflekterer usikkerheten knyttet til bestandsestimeringen.

– Vi har i år gjennomført metoderevisjoner på både sild og kolmule, og alle de tre artene er nå beregnet med moderne statistiske beregningsmodeller. Etter planen skal forvaltningsplanen og referansepunktene for sild revurderes i løpet av året, mens makrell skal gjennom en metoderevisjon i 2017. Da blir en av hovedoppgavene å inkludere merke-gjenfangst-dataene i bestandsberegningen. Vi håper det vil redusere usikkerheten og variasjonen i estimatene fra år til år.