– Plankton kan bli ny industri

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener at det kan bli en ny industri av bærekraftig høsting av rødåte.

– Vi har nå kunnskaper nok til å kunne åpne for en bærekraftig høsting av rødåte. Det vil legge til rette for ny norsk industri og nye norske arbeidsplasser, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Rødåte er et dyreplankton og spiller en viktig rolle i de marine økosystemene i norske havområder, særlig i Norskehavet. Arten er viktig føde for flere sentrale fiskebestander. Kunnskapene vi nå har om rødåtebestanden, gir grunnlag for å etablere et kommersielt fiske, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Jeg har valgt en forsiktig tilnærming i kvotefastsettelsen fordi rødåte er en nøkkelart i økosystemet, særlig i de mest kystnære områdene, sier Harald T. Nesvik.

Rødåten er foreløpig lite utnyttet i Norge, men den har et kommersielt potensiale på grunn av stor biomasse og høyt protein- og fettinnhold. Kosttilskudd, legemidler, matvaretilsetninger, kosmetikk og spesialfôr for marin yngel er mulige anvendelser.

– Det er et mål at regelverket legger til rette for nytenkning og innovasjon. Det vil bli lyst ut blant annet fem høstingstillatelser til selskaper som ikke fyller aktivitetskravet i deltakerloven. Det vil være en forutsetning at disse selskapene legger til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller på land i Norge, sier Nesvik.

Nærmere om det nye regelverket:

  • Det åpnes for at norske fartøy kan drive kommersiell høsting av rødåte.
  • Det åpnes for høsting i store deler av norsk jurisdiksjonsområde og i internasjonalt farvann i Norskehavet.
  • Totalkvoten for 2019 fastsettes til 254 000 tonn.
  • Det fastsettes en områdekvote på 3000 tonn som kan høstes i et kystnært område mellom grunnlinjen og 1000 meters dybdekoten (indre område).
  • Det fastsettes ikke fartøykvoter.
  • Fartøy med driftsgrunnlag i andre fiskerier kan tildeles rødåtetråltillatelse som gir rett til å høste rødåte i området utenfor 1000 meters koten (ytre område).
  • Det lyses ut 10 avgrensede rødåtetråltillatelser som gir rett til høsting i indre område fram til og med 2029. Fem av disse lyses ut til fartøy med driftsgrunnlag i andre fiskerier (kategori 2). De fem øvrige lyses ut til fartøy eid av selskap som gis unntak fra aktivitetskravet i deltakerloven (kategori 1). Det er en forutsetning for tillatelse i kategori 1 at det legges til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller på land i Norge. Fartøy i kategori 1 har ikke lov til å høste på andre bestander enn rødåte.
  • Calanus AS er i medhold av havressursloven § 66 tildelt en prøvetillatelse, som gir rett til årlig høsting av 5000 tonn rødåte i kystnært område til og med 2022. Denne prøvetillatelsen berøres ikke av at det nå åpnes for kommersiell høsting.