Signerte forskutteringsavtale for «Innseiling Senjahopen»

Ordfører Roar Jakobsen i Berg kommune og kystdirektør Einar Vik Arset signerte forskutteringsavtalen for «Innseiling Senjahopen». Foto: Kystverket

I dag ble avtalen om å forskuttere fiskerihavne- og farledsprosjektet «Innseiling Senjahopen» i Troms, signert av Kystverket og Berg kommune.

Avtalen har sin bakgrunn i et vedtak i Stortinget, som gir Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavn- og farledsprosjekt som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018–2029. Kystverket har fra Samferdselsdepartementet fått i oppdrag å administrere ordningen videre.

– Formålet med ordningen er å kunne gjennomføre prosjektene tidligere enn angitt i NTP. På den måten kan disse kommunene få en raskere gevinstrealisering i form av økt verdiskaping, takket være sikrere innseiling, tilrettelegging for større fartøy og nye næringsareal, forkteller kystdirektør Einar Vik Arset i en pressemelding.

For 2018 ble det bevilget 350 millioner kroner til formålet, og for 2019 nye 200 millioner kroner.

Avtalen som nå er signert med Berg kommune i Troms, er den første i ordningen, og er på 127 millioner kroner.

– En stor dag for Berg kommune

– Dette er en stor dag for Berg kommune. Endelig er forskutteringsavtalen for utdyping av innseiling og utdyping foran kaiene underskrevet. Nå kan arbeidet med havna starte. Prosjektet skal gi større dybde og et stort nytt industriområde på ca. 45 000 kvadratmeter. Nå ser vi store muligheter for en god utvikling i Senjahopen, som vil gi ringvirkninger i region. Næringsaktører få endelig et nytt industriområde for utvikling av sin aktivitet. Det er jobbet tett med næringslivet i Senjahopen for å få på plass en forskuttering, så i dag er det nok flere som er godt fornøyd, sier ordfører i Berg kommune, Roar Jakobsen.

– Investeringene som nå skal realisere en ny utbygging vil gi vekst, innovasjon og ringvirkninger som vil gagne hele fiskeriregionen. Senja Kommune vil på alle måter se ringvirkninger av denne fantastiske satsingen. All ære til jobben som er gjort av Berg kommune, regjering og Kystverket. Uten forskutteringsordningen som ble vedtatt i 2018, hadde ikke dette vært mulig, understreker fylkespolitiker Line Miriam Haugen (Frp).

Innseiling Senjahopen

Prosjektet Innseiling Senjahopen er valgt etter en søknadsrunde, der Samferdselsdepartementet har stått for saksbehandlingen. Kommunene som får forskuttert sine prosjekt, har på forhånd fått prosjekteringsgrunnlaget som Kystverket har utarbeidet. Så må kommunene ferdigstille prosjekteringen og gjennomføre byggetiltakene.

Prosjektet omfatter utdypning i ytre del av renna til 11 meters dybde, og resterende del av innseilingen til 10 meters dybde. Havneområdet vil få differensierte dybder. I tillegg vil muddermasser brukes til etablering av nytt nærings- og industriareal. Mudringsmasser i innseiling og foran kaier er estimert til totalt om lag 235 000 kubikkmeter. Av dette planleges om lag 200 000 kubikkmeter deponert til ny innfylling og cirka 35 000 kubikkmeter lagt i sjødeponi.

Arbeidet skal etter planen starte i løpet av høsten 2019 og ta 18 måneder.