Fiskebåt sterkt kritisk til nye vindkraftanlegg

Illustrasjonsfoto: Fiskebåt

Organisasjonen Fiskebåt er sterkt kritisk til nye vindkraftanlegg tett inntil viktige gyte- og fiskeområder. Det fremkommer i et høringssvar til Olje- og energidepartementet.

– Olje- og energidepartementet bryter med intensjonen til stortinget om sameksistens mellom næringer, når de foreslår å åpne områdene Sandskallen, Sørøya Nord og Utsira Nord til havbasert vindkraft. Det skriver Fiskebåt i sitt høringssvar til departementet.

Problemet er blant annet at det legges opp til å etablere vindkraftanlegg tett inntil viktige gyte- og fiskeområder flere steder, mener Fiskebåt.

– Dette er fiskefelt som fiskere har benyttet gjennom århundrer. I tillegg vil flere viktige gyteområder og andre sårbare områder bli rammet av etablering av vindkraft i disse områdene, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt, i en pressemelding.

– Mangelfullt arbeid

Da stortinget utarbeidet lovteksten til Havenergiloven, ble det lagt avgjørende vekt på at en satsing på havenergi, skulle la seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene langs kysten.

– Stortinget sa helt tydelig at hensynet til fiskeriene og det marine miljøet og andre næringer skulle ivaretas. Vi kan ikke se at det er tilfelle her, og forventer at vårt syn blir hørt, sier Jacobsen.

Merknad fra Energi- og miljøkomiteen

Fiskebåt mener at dette er ytterligere understreket, ved at stortingets energi- og miljøkomite hadde følgende merknad i sin innstilling:

«Komiteen peker på at det største konfliktpotensialet sannsynligvis retter seg mot fiskeriinteresser. Komiteen mener at det er avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene langs kysten. Etablering av vindkraftproduksjon til havs eller bølgekraftanlegg kan påvirke fisket negativt dersom installasjonene blir plassert i fiskeriområder.»

Biologiske konsekvenser

I høringsnotatet viser Fiskebåt også til at det er lite kunnskap om de biologiske konsekvensene av vindkraftanlegg på havet, og hvilke følger slike etableringer gir.

– Det er forsket lite på dette, blant annet hvordan støy kan påvirke fisken. Her trengs det mer kunnskap om hvordan disse anleggene virker inn på helheten i økosystemene. Før en starter omfattende utbygginger i allerede sårbare områder, er det helt avgjørende at vi får mer kunnskap om hvilke biologiske konsekvenser vindkraft kan få for fiskeriene. Her bør vi være føre-var, sier Jacobsen.

– Miljøparadoks

I høringsbrevet viser Fiskebåt også til at fisk er den mest miljøvennlige kilden til protein som menneskemat. Verdens befolkning er økende, noe som innebærer at behovet for mat også vil øke. I et miljøperspektiv, er det derfor store fordeler med at fisk i større grad benyttes som næringskilde for mennesker. Fisk som protein har et langt lavere klimaavtrykk hvis man sammenligner med andre kilder til protein som menneskemat, fremholder Fiskebåt.

– Dette må en ta hensyn til, når en planlegger etablering av vindkraftanlegg til havs. I motsatt fall vil etablering av vindkraftanlegg, som i utgangspunktet vil være et godt miljøtiltak, ha motsatt effekt ved at man ødelegger de viktigste områdene hvor naturen produserer og fiskeflåten fangster på den mest miljøvennlige menneskematen, mener Fiskebåt.

– Kan føre til økt skipstrafikk

Fiskebåt viser i høringsnotatet også til at etablering av vindkraftanlegg, kan føre til endrede farleder og økt skipstrafikk gjennom viktige fiskeområder, noe som kan føre til økt risiko for sammenstøt mellom fiskefartøy og øvrig skipstrafikk.

Fiskebåt påpeker også at etablering av vindkraftanlegg ved fiskefelt, vil utgjøre en økt risiko for at fiskefartøy kan drifte inn i vindkraftanlegget, ved for eksempel brann eller motorstans om bord i fiskefartøyet.