Ikke rekrutteringskvoter i 2020

I påvente av behandling av kvotemeldingen i Stortinget, er det ikke lagt opp til å utlyse rekrutteringskvoter med virkning for 2020.

Det melder Fiskeridirektoratet.

Siden rekrutteringskvotene ble innført i 2009, har det blitt tildelt mer enn 120 deltakeradganger. Ordningen har gitt flere muligheten til å etablere seg som fartøyeier.

Forslag i kvotemeldingen

I kvotemeldingen er det foreslått ulike tiltak som berører rekruttering:

Åpne grupper opprettholdes med en fast andel av hensyn til småskalafiske, for at ungdom skal kunne etablere seg i fiske uten for høye kostnader, og for å bidra til å sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur.

Næringsgrunnlaget for de minste fartøyene i de omfattede områdene opprettholdes gjennom en videreføring av Kystfiskekvoten. Fartøy i åpen gruppe eid av fiskere under 30 år gis et kvotetillegg fra gruppekvoten til åpen gruppe. Dette vil tydeliggjøre begrunnelsen for å ha åpne grupper, som er at disse skal legge til rette for at ungdom skal kunne etablere seg som fartøyeiere.

Skole- og lærlingekvoteordningen opprettholdes for å legge til rette for at utdanningsinstitusjoner kan gjennomføre mer praktisk rettet undervisning.

Det etableres en kvotebonusordning for fiskere under 30 år med eget fartøy. Ordningen vil over en 5-års-periode gi fartøy eid av om lag 25 unge fiskere et bredere kvotegrunnlag i åpen gruppe. Kvoteavsetninger til rekrutteringskvotebonusordningen hentes fra den samlede avsetningen til ekstrakvoter.