– Mange gode forslag fra Fiskerikontrollutvalget

Fiskeridirektoratets patruljebåt «Rind». Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet vil nå gå nøye gjennom utredningen som i dag ble fremlagt fra Fiskerikontrollutvalget.

– Jeg er glad for at utredningen nå har kommet, og ser ved første gjennomlesing at det her er mange gode forslag. Vi skal gå nøye gjennom alle deler av den og gi våre uttalelser i høringen, men allerede nå har jeg noen første kommentarer til utvalgets hovedtema, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

Framtidens fiskerikontroll

Fiskerikontrollutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. juni 2018. Utvalget fikk i oppdrag å gi råd om innretningen av den nasjonale kontrollen med fiskerinæringen med vekt på bruk av teknologi, myndighetenes organisering og endringer i regelverk. Utredningen ble i dag overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet, se: NOU 2019: 21 Framtidens fiskerikontroll

– En pådriver for ny teknologi

Utvalget foreslår at det må utvikles et automatisert dokumentasjonssystem for utveksling av relevante data mellom forvaltningen og næringen. Målet er at systemet skal gi fiskerinæringen et effektivt verktøy for å dokumentere ressursuttaket, miljøavtrykket og fiskens gang gjennom verdikjeden til forbruker. Dette skal ivareta behovet for dokumentasjon overfor importland og markedsaktører. Systemet skal også oppfylle forvaltningens og samfunnets behov for troverdige data slik at man kan drive effektiv ressurskontroll, med færre fysiske kontroller.

– Dette er et viktig tiltak å jobbe frem mot, fordi vi ser at behovet og forventningene til både næring og forvaltning tilsier at det må etableres bedre dokumentasjon på fiskerinæringens miljøavtrykk og ressursuttak. Vi ønsker å være en aktiv pådriver for at det skal utvikles og tas i bruk nye teknologiske og digitale løsninger for å samle inn korrekte og verifiserbare data på det faktiske ressursuttaket og fiskens videre gang gjennom verdikjeden, sier Holmefjord. Dette vil være viktig for å øke verdiskapingen i næringen.

Les også: Avdekket 137 regelbrudd under vinterfisket 14.05.2019

– Behov for å endre regelverket

Utvalget peker også på en rekke konkrete endringer i regelverket, som skal bidra til økt etterlevelse og samtidig effektivisere myndighetenes kontrollarbeid.

– Utvalget peker på en rekke viktige og nødvendig tiltak, som er på linje med de behov Fiskeridirektoratet har signalisert de siste årene. Vi skal gå nøye gjennom utredningen og kommentere på de enkelte endringsforslagene, sier fiskeridirektøren.

Forslag om organisasjonsendringer

Utvalget foreslår organisatoriske endringer innenfor myndighetenes kontroll- og tilsynsvirksomhet, samt forslag om styrket informasjonsforvaltningen.

– Omorganisering er en naturlig utvikling for en etat. Samtidig er det sånn at en omorganisering alene ikke løser de grunnleggende utfordringene i dagens ressurskontroll. Andre endringer under punktene digitalisering og regelverk er mer avgjørende, sier Holmefjord, og legger til:

– Det er dessuten viktig at direktoratet beholder dagens praktiske fiskerikompetanse, men for å kunne følge opp utvalgets forslag til tiltak, trenger vi en annen kompetanse i tillegg. Det må også tas høyde for at en omorganisering av ressurskontrollen, innebærer en omorganisering av hele direktoratet – altså vil andre forvaltningsområder også bli berørt.