Opprettholder driftskonsesjonen til Nussir ASA

Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder sitt vedtak om tildeling av driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

Departementet har behandlet klagene som har kommet inn, og har ikke funnet grunnlag for å endre vedtaket om driftskonsesjon for gruvedrift i Repparfjorden.

Tar ikke klagene til følge

Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 14. februar 2019 om tildeling av driftskonsesjon til Nussir ASA ble påklaget. Det er Sametinget, de berørte reinbeitedistriktene og Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Vest-Finnmark Jeger- og fiskarlag som har klaget på vedtaket.

Klagene omhandler i hovedsak tiltakets påvirkning på reindriften, samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv. Klagen fra blant annet Naturvernforbundet omhandler i hovedsak planene om deponering av avgangsmasser i sjødeponi.

Siden departementet fattet vedtaket om driftskonsesjon, er klageinstansen Kongen i statsråd. Dette vil si at departementet forbereder saken ved å foreta en ny vurdering opp mot bestemmelsene i mineralloven, samt gi en tilrådning som drøftes og besluttes i statsråd.

– Kongen i statsråd har i dag besluttet å opprettholde vedtaket, som er endelig og ikke kan påklages, opplyses det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Utvinning av kobber i Kvalsund kommune vil kunne bidra til økte eksportinntekter og økt verdiskaping i norsk mineralnæring. Samtidig er det satt vilkår for driften slik at gruvedriften og deponeringen ikke skal få uakseptable virkninger for miljøet.

Påvirkning på reindrift

Gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter. Reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurderinger. I forbindelse med klagebehandlingen er det gjennomført konsultasjoner med de berørte reinbeitedistriktene og Sametinget. Departementet har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at gruveprosjektet vil påvirke reindriften, men at det kan gjennomføres med tilpasninger som vil redusere påvirkningen. Departementet har derfor bestemt at det skal gjøre avbøtende tiltak for å ta hensyn til reindriften.

Miljøkonsekvenser

Kravene i utslippstillatelsen innebærer at man skal holde nøye kontroll med eventuelle virkninger av utslippene. Forurensningsmyndighetene kan sette i gang sanksjoner dersom utslippene eller konsekvensene av forurensningen er større enn forutsatt.

Det vil være et brudd på vilkårene om utslipp av fremmedstoffer og spredningen av partikler, blir større enn det er gitt adgang til i utslippstillatelsen, presiserer departementet.