Vil gi gebyr for brudd på fartsområdebegrensninger

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Helge Skodvin / NFD

Regjeringen vil innføre gebyr for skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) som trosser begrensningene for hvor de kan seile.

Endringene i NIS-loven medfører at Sjøfartsdirektoratet kan gi overtredelsesgebyr ved brudd på begrensningene. Formålet er å styrke Direktoratets håndhevelsesmyndighet.

– Dette bidrar til å skjerme innenriks skipsfart, samtidig som det gir et bedre og mer effektivt sanksjonssystem, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

For å hindre konkurranse med skip registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR), er det fastsatt begrensninger for hvor skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) kan seile.

– Mer effektiv håndhevelse

I dag kan brudd på fartsområdebegrensningene kun sanksjoneres med sletting fra skipsregisteret av Nærings- og fiskeridepartementet eller straffes med bøter fra politiet. Endringene i NIS-loven er et alternativ til sletting og straff for skip som bryter reglene.

– Dette er en mer effektiv håndhevelse av fartsområdebegrensningene, sier Røe Isaksen.

Lovforslaget har vært på alminnelig høring med høringsfrist 21. august 2019. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt flere positive tilbakemeldinger om forslaget, og regjeringen går nå videre med forslaget og fremmer en lovproposisjon for Stortinget.