Torskereguleringen for 2020

Linefiske. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei i 2020. Hovedtrekkene i reguleringene videreføres.

– I all hovedsak viderefører vi reguleringene for torsk, hyse og sei til neste år for å gi forutsigbarhet i fisket. De mer prinsipielle spørsmålene må vi diskutere i det pågående arbeidet med kvotemeldingen, sier statsråd Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Reguleringene gjelder fisket nord for 62 grader nord.

Fisket etter torsk

Kvotene i åpen gruppe og kvotetillegget for fartøy i kystfiskeordningen videreføres. I åpen gruppe er det ingen begrensninger på hvor mange båter som kan delta i fisket.

– Det står bra til med den nordøstarktiske torsken og avviklingen av årets fiske etter torsk har vært vellykket, sier Nesvik.

Hvorvidt et eventuelt overfiske på kystfiskekvoten skal trekkes fra neste års kvote, vil bli vurdert i det pågående arbeidet med kvotemeldingen. Stortingsmeldingen foreslår å legge denne ordningen inn i kvoteandelen til åpen gruppe.

Levendelagring og ferskfiskordningen

Levendelagring av torsk og ferskfiskordningen skal blant annet bidra til at foredlingsbedriftene i større grad får tilgang til fersk fisk utenom hovedsesongen i vintermånedene. Ferskfiskordningen skal også bidra til fisket etter andre arter enn torsk.

Levendelagring ble innført som en midlertidig ordning. Fiskere som lagrer levende torsk i merd, kan få en bonus for hvert tonn de leverer.

I 2020 blir det satt av 2 500 tonn til ordningen, og bonusen reduseres til 30 prosent, med oppstart 2. mars 2020.

– Vi har tidligere varslet at ordningen skal trappes ned, og nå gjennomfører vi neste steg. Samtidig vil vi vurdere å utvide antall uker fisken kan lagres ut fra kvalitet og fiskevelferd, sier fiskeri og sjømatministeren.

Ferskfiskordningen videreføres og økes i tråd med økte kvoter. Overfisket på ordningen i lukket gruppe i år trekkes fra lukket gruppes ferskfiskordning i 2020. Restkvotene i åpen gruppe går til å dekke det begrensede overfiske i åpen gruppe i 2019. Ordningen starter 13. april 2020, med en bonus på 10 prosent.

Fisket etter hyse

Også hysereguleringen videreføres. Det innebærer at det ikke blir adgang til å innføre overregulering på fartøynivå for den havgående flåten. Overregulering betyr at summen av tildelte kvoter per båt er høyere enn den totalt mengden som kan fiskes av alle fartøyene i flåtegruppen.

– Dette vil i realiteten innebære at fordelingsnøkkelen endres. Eventuelle endringer her må ses i sammenheng med kvotemeldingen og forslaget om å opprette en markedsplass for utveksling av kvoter, eller andre løsninger som et bytte av kvoter mellom havflåten og kystgående fartøy, sier Nesvik.

Kysttorskvern

Kysttorsken i nord må gjenoppbygges. Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet om en kunnskapsrapport om kysttorskbestandene i nord og forslag til forvaltningstiltak. De jobber med en rapport som skal gi mer kunnskap om bestanden og forslag til forvaltningstiltak

– Vi må ha en mer bærekraftig og helhetlig tilnærming til kysttorsken. Å finne en forenklet løsning for åpningen av Henningsværboksen vil vi først ta stilling til når alle forslagene knyttet til kysttorsken forslagene fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet kommer, sier statsråd Harald T. Nesvik.

Strekker sesongen i fisket etter sei

Reguleringer i fisket etter sei videreføres. Samtidig blir det noen endringer i overreguleringen av hensyn til den minste flåtens fiske.

– For å strekke sesongen gjør vi noen endringer i overreguleringen i seifisket. Dette er i tråd med næringens ønske om å legge til rette for at kystflåten kan fortsette sitt fiske etter sei i andre halvår, sier statsråden.