Vil endre tidfestingsregelen for mannskapslott

Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om at mannskapslott fra fiske, skal skattlegges i det inntektsåret lotten utbetales, og ikke som i dag, i det inntektsåret fisket er gjennomført.

– Forslaget vil gi enklere regler for rapportering og skattebetaling av inntekter fra fiske, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

For å forenkle rapportering og skattebetaling for mannskapslott, foreslår departementet at mannskapslott skal skattlegges og rapporteres etter kontantprinsippet, slik regelen er for lønn. Skattlegging av mannskapslott vil da skje på tidspunktet for utbetaling.

Forslaget endrer ikke den generelle klassifiseringen av mannskapslott som næringsinntekt. For skattyter gir forslaget bedre samsvar mellom utbetalt inntekt og skatt i inntektsåret.

Mannskapslott er mannskapets andel av fortjenesten på fiske- eller fangstfartøy. Den regnes som næringsinntekt skattemessig. Det innebærer at mannskapslott skal inntektsføres og skattlegges i det inntektsåret fiskeren yter sin arbeidsinnsats og fisket gjennomføres. Dette tidspunktet kan være tidligere enn tidspunktet for utbetaling av inntekten.

Til forskjell fra annen næringsinntekt, blir lott og parter fra fiske gjenstand for forskuddstrekk og rapportering i a-ordningen.

– Rapportering av inntekt på tidspunkt for opptjening, passer ikke godt inn i a-ordningen som er basert på løpende rapportering den måneden utbetaling skjer. Fiskebåteier kan derfor ikke rapportere næringsinntekten løpende i den måneden utbetalingen foretas, men må korrigere oppgaver bakover i tid for å sikre at inntekten blir skattlagt i riktig inntektsår. Med departementets forslag vil problemene med rapportering av mannskapslott løses, heter det videre i meldingen.

Høringsfristen er 20. mars 2020.

Les høringsnotatet