Innstramming i sjølaksefisket

Foto: Simo Räsänen

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet – i den forestående revisjonen av fiskereguleringene – vurdere ikke å åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i områder hvor dette er nødvendig av hensyn til alle laksebestandene i området.

Føringen skal styrke de små og sårbare laksebestandene. I sin vurdering skal Miljødirektoratet ta særlige hensyn i sjøsamiske områder.

Det skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Vi har både et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ivareta små og sårbare laksebestander. Derfor har jeg bedt Miljødirektoratet vurdere å la være å åpne for sjølaksefiske for inntil fem år av gangen der det er nødvendig av hensyn til villaksen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Miljødirektoratet gjennomfører i 2020 en ny hovedrevisjon av reguleringene for fisket etter laks, sjøørret og røye i sjø. Norge har totalt rundt 450 genetisk ulike villaksbestander. Målet med revisjonen er å fastsette fiskeregler som kan ta vare på dette mangfoldet. Kun én av fem bestander har i dag god nok tilstand etter kvalitetsnormen for villaks. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vurderer at over 65 prosent av bestandene har moderat eller høy fare for forverring av bestandssituasjonen

Forbudt

Departementet fremholder at fiske etter villaks i sjø er i utgangspunktet forbudt, men det kan åpnes for slikt fiske når en laksebestand har et høstbart overskudd. Etter dagens fiskeregler åpnes det for laksefiske med stående redskap i mange områder, men lovlig fisketid er begrenset. Likevel blir en relativt stor andel av de samlede laksefangstene fortsatt tatt i dette fisket, skriver departementet.

– Mangler kunnskap

– Av de rundt 450 norske laksebestandene, har vi god kunnskap om beskatningen av rundt 200. Disse er for det meste store bestander som til sammen utgjør størstedelen av lakseproduksjonen. For de fleste av disse bestandene utgjør ikke overfiske noen trussel. For de resterende bestandene har vi liten eller ingen kunnskap om hvor og hvor mye de beskattes i sjølaksefisket, heter det videre i pressemeldingen.

– Det genetiske mangfoldet av villaks i Norge er unikt, og mangelen på kunnskap om de små og sårbare bestandene, gjør at vi må ta ekstra forhåndsregler for å unngå overbeskatning, sier Elvestuen.

Departementet skriver videre at sannsynligheten for overbeskatning av små eller svake bestander er ikke nødvendigvis stor, men konsekvensen for den enkelte bestand kan være svært alvorlig. Samlet sett er det dermed en viss risiko for overbeskatning som i verste fall kan true små eller sårbare laksebestander.

Føre-var-prinsippet

På bakgrunn av dette, har Klima- og miljødepartementet bedt Miljødirektoratet om å vurdere å ikke åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen når dette er nødvendig av hensyn til alle laksebestander i området. I sin vurdering skal direktoratet legge vekt på mangelen på kunnskap og føre-var-prinsippet.

I sjøsamiske områder skal det i tillegg tas hensyn til sjølaksefiskets betydning i det samiske kulturgrunnlaget, og Norges internasjonale forpliktelser overfor samene som urfolk.