Fisket etter leppefisk i 2020

Leppefisk. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskeridirektoratet har nå fastsatt reguleringen av fisket etter leppefisk i 2020.

Endringer i årets regulering er blant annet at det innføres krav til posisjonsrapportering (AIS/VMS), et nytt krav om sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 mm i diameter, samt at bruk av ruser fases ut.

Det fremgår av en melding fra Fiskeridirektoratet i dag.

Fisket etter leppefisk er et betydelig fiskeri og i 2019 ble det fisket omtrent 19 millioner fisk med en førstehåndsverdi på nesten 330 millioner kroner. Totalkvoten, fartøykvoten i lukket gruppe og maksimalkvoten for åpen gruppe, blir videreført på samme nivå i 2020.

Fiske etter stamfisk til oppdrett

Fiskeridirektoratet er positiv til utviklingen på oppdrett av berggylte, som på sikt kan bidra til å redusere fisketrykket på villfanget berggylte. Fiskeridirektoratet har derfor lagt til rette for fangst av berggylte som stamfisk ved å innføre en bestemmelse hvor det etter søknad kan gis tillatelse til å fiske berggylte som stamfisk i fredningstiden eller med særskilte redskap.

Posisjonsrapportering

Det innføres fra 2020 et krav om at deltakende fartøy skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B) eller VMS.

– Dette kravet gjelder for alle fiskere som driver ervervsmessig fiske i lukket gruppe, åpen gruppe og fritidsfiskere. Kravet om posisjonsrapportering innføres som en konsekvens av behovet for å kunne gjennomføre kontrollvirksomhet på en effektiv måte, skriver Fiskeridirektoratet i meldingen.

– I tillegg gir posisjonsrapporter mer presis kunnskap om hvor fisket foregår, noe som gir et bedre grunnlag for forvaltningen av leppefisk og fastsettelse av kvotenivå, heter det videre.

Inngangsperre og ruser

Fra og med 2021 innføres det et krav om av inngangen (kalven) i teiner satt ut til fangst av leppefisk, skal være 60 mm i diameter eller mindre.

Det blir forbudt å bruke ruser til fangst av leppefisk for fritidsfiskere fra og med 2020. For yrkesfiskere som driver fiske med merkeregistrerte fartøy, blir det forbudt å bruke ruser til fangst av leppefisk fra og med 2021.

– Bakgrunnen for innføringen av disse kravene, er å redusere bifangst av andre arter enn leppefisk og fangst av stor berggylt, skriver direktoratet.

Leveringsavtale

Alle som skal delta i fisket etter leppefisk, skal sende leveringsavtale elektronisk til Fiskeridirektoratet.

Fartøy som deltar i lukket eller åpen gruppe, skal sende leveringsavtalen elektronisk til Fiskeridirektoratet før fartøyet starter opp med å fiske etter leppefisk.

Fritidsfiskere skal ved søknad om tillatelse til å delta i fisket etter leppefisk, legge ved kopi av leveringsavtalen.